Ultreya

Thư mời dự Ultreya 18/06/2016

Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị cursillista Sài Gòn,

Ban Phục Vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị,

THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG SÁU NĂM 2016:

TMUltreya180616

De Colores!

Đaminh Thịnh


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com