Ultreya

Thư mời dự Ultreya 19/08/2017

Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị cursillista Sài Gòn,

Ban Phục Vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị,

THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG TÁM NĂM 2017:

PS. Xin quý anh chị bảo trợ và quý trưởng nhóm vui lòng chuyển giúp lời mời đến 
quý cursillista không có email và quý ứng viên hai khoá #17 và #18 sắp tới.

De Colores!

​Đaminh Vũ Đức Thịnh

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com