Kỹ thuật PT

Nội dung sách: NHỮNG NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA SAI ĐI

SÁCH: NHỮNG NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA SAI ĐI - Lm. Frank S. Salmani

-----------------------------------------------------------------
NHẬN RA THÁNH Ý CHÚA

 

WHOM SHALL I SEND ?
Lm. Frank S. Salmani

******************************************************************************************************

 

Mục Lục

Lời Phi Lộ

Chương 1
Lý Tưởng và Mong Đợi
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo Luận

Chương II
Cầu Nguyện "Hiệp Thông" với Thiên Chúa
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Tháo luận

Chương III
Khiêm Nhường và Phục Vụ
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo LuậnC

Chương IV
Những Cám Dỗ của Lãnh Đạo
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo Luận

Chương V
Viên Mãn và Thỏa Mãn
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo Luận

Chương VI
Lòng Trung Thành - Phao lô hay Apôllô
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo Luận

Chương VII
Cursillo và Chúa Kitô vs. Cursillo hoặc Chúa Kitô
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo Luận

Chương VIII
Giao U'ớc và Cam Kết
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo Luận

Chương IX
Quyền Lực Thiêng Liêng và Chính Trị
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo Luận

Chương X
Bản Chất Người Lãnh Đạo
Tóm lượcCâu hỏi để Suy Niệm/Thảo Luận

Chương XI
Hãy Đi Làm Môn Đệ
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo luận

Chương XII
Phong Cách Lãnh Đạo
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thao luận

Chương XIII
Nhiệm Thể Lãnh Đạo
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo Luận

Chương XIV
Trưởng Thành trong Đời sống Thiêng Liêng
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo luận

Chương XV
Tình Nguyện và Cam Kết Gắn Bó
Tóm lược
Câu hỏi đê Suy Niệm/Thảo Luận

Chương XVI
Lớn Lên trong Trưởng Thành
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo Luận

Chương XVII
Niềm Vui và Hạnh Phúc
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo Luận

Chương XVIII
Chính Yếu và Thứ Yếu
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo Luận

Chương XIX
Tinh Thần Người Quản Gia
Tóm lược
Câu hỏi để Suy Niệm/Thảo Luận

Lời Bạt
Sách Tham Khảo

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com