PHONG TRÀO

Phong Trào Cursillo Sài Gòn sẽ tổ chức hai Khóa Cursillo tại Nữ Đan Viện Biển Đức, Q. Thủ Đức, Tp.HCM:

Khóa #17 (Nam): từ ngày 21 - 24 tháng 9 năm 2017
Khóa #18 (Nữ): từ ngày 28 - 30 tháng 9 & 1 tháng 10 năm 2017


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com