Sống Lời Chúa - Chúa nhật XXXII Thường niên - Năm C

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM C (10/11/2019)

 

TIN CÓ SỰ SỐNG LẠI VÀ SỨ SỐNG ĐỜI SAU

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Vì không tin có sự sống lại và sứ sống đời sau nên những người Sa-đốc mới đặt ra cho Đức Giê-su một câu chuyên lố bịch: ”Một phụ nữ lầy 7 anh em làm chồng thì sau khi chết người phụ nữ ấy là vợ của ai?” Đức Giê-su đã trả lời: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần…” Như vậy là có sự sống đời sau, khác với sự sống dương thế này.  Nếu chúng ta nhìn vào xã hội và thế giới chúng ta đang sống để thấy điều nổi bật nhất của xã hội Việt Nam và của thế giới ngày hôm nay chính là tội ác mà con người gây ra cho nhau và cho cộng đồng. Một trong những nguyện nhân gây ra tội ác là vì con người không tin vào sự sống lại và sự sống đời sau của loài người. Vì không tin vào chuyện ”làm lành được thưởng làm dữ bị phạt” nên con người ”tha hồ” phạm tội. Vì không tin có đời sau nên con người ra sức vơ vét của cải, chiếm hữu quyền lực, ăn chơi xả láng. Vô cùng tai hại!

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 20,27-38: Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sa-đốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giê-su hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Mô-sê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ".

Chúa Giê-su trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Mô-sê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa A-bra-ham, Thiên Chúa I-sa-ac, và Thiên Chúa Gia-cóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 20,27-38:

3.1 Nhóm Sa-đốc: gồm giới giáo sĩ cấp cao, phần lớn các tư tế ở Giê-ru-sa-lem và nhiều kỳ mục. Nét chung của họ là tính bảo thủ, họ chống lại mọi thay đổi về mặt thần học, phụng tự hay chính trị. Họ có thái độ hoà hoãn với người Rô-ma, có thể là để duy trì địa vị, bổng lộc. Dầu sao, càng ngày họ càng xa rời dân chúng, uy tín của họ chỉ dựa trên chức vụ tư tế mà họ đảm nhận. Bởi vậy, khi Đền Thờ sụp đổ năm 70, nhóm này cũng biến mất khỏi lịch sử.

Xét về mặt giáo lý, nhóm Xa-đốc phủ nhận thiên sứ hiện hữu, sự thưởng phạt đời sau và sự phục sinh (x. Mt 22,23+; Cv 23,6-8), bởi họ gắn bó với quan niệm truyền thống về âm phủ. Họ không coi trọng các luật truyền khẩu như nhóm Pha-ri-sêu, nhưng lại hết sức trung thành với nghĩa đen của Kinh Thánh. Họ quý chuộng đặc biệt Ngũ Thư hơn mọi sách thánh khác. Đức Giê-su cũng đã có lần tranh luận với họ về sự phục sinh (x. Mc 12,18-27).

3.2 Câu hỏi những người Sa-đốc đặt ra với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, Mô-sê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ".

3.3 Đức Giê-su trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Mô-sê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa A-bra-ham, Thiên Chúa I-sa-ac, và Thiên Chúa Gia-cóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 20,27-38:  là chúng ta tin có sự sống lại và có sự sống đời sau và sự sống ấy khác xa với sự sống đời này. Cũng còn là tin Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống và muốn cho mọi người được sống. Niềm tin ấy sẽ tác động trên suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta khiến chúng ta xa lánh việc làm hại tha nhân và sống đạo đức, thánh thiện và yêu thương mọi người.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 20,27-38:

MỞ ĐẦU:   

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã dậy cho chúng con biết có sự sống đời sau và biết Cha à Thiên Chúa ủa kẻ sống. Xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1 - «Mấy người thuộc phái Sa-đốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giê-su hỏi Người». Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho những  người không tin có sự sống lại đề họ hoán cải và tin vào Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

2 - «Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng». Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh Công Giáo toàn cầu và cách riêng trong Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam để các Hồng Y, Giám Mục và Linh mục luôn nhiệt thành giảng dậy chân lý đức tin Ki-tô giáo cho các tín hữu.  

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

3 - «Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại».  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi người tín hữu xác tín vào tư cách làm con Thiên Chúa của mình.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

4 - «Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa». Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các bạn trẻ nhất là những bạn đang lung lay niềm tin, để họ tìm lại sức mạnh tinh thần mà tiến bước.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

KẾT: 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã sai Con Một Cha xuống trần gian để đem Ơn Cứu Độ cho chúng con và dậy chúng con biết có sự sống lại và sự sống đời để chúng con biết sống cho khôn ngoan và hữu ích.

Chúng con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Cha. Chúng con xin Cha ban cho chúng con một lòng tin cậy vững vàng và một lòng mến thiết tha.

Chúng con cầu xin Cha, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen      

 

Sài Gòn ngày 08 tháng 11 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.    

 

 

 

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com