Sống Lời Chúa - Chúa nhật XXXIV Thường niên - Năm C

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C (24/11/2019)

TÔN VUƠNG ĐẤNG BỊ ĐÓNG ĐINH THẬP GIÁ

"I.N.R.I: Giê-su Na-da-rét Vua dân Do-thái"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Năm Phụng vụ kết thúc với Lễ Chúa Ki-tô Vua vũ trụ. Hội Thánh Công giáo kế thừa truyền thống Thánh Kinh Do-thái giáo khi tuyên xưng Đức Giê-su là Vua vũ trụ vạn vất, là Chúa muôn dân muốn nước. Theo mạc khải Thánh Kinh thì đó là ngày Cánh Chung, ngày Thiên Chúa hoàn tất Công Trình Cứu Độ nhân loại. Nhưng ngay từ bấy giờ Hội Thánh vẫn có quyền mừng trước Danh Hiệu và Chức Vị Cao Quý của Chúa Ki-tô, Đấng đã chịu nạn chịu chết trên thâp giá để cừu chuôc loài người tội lỗi. 

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 23,35-43:Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giê-su mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Ki-tô, người Thiên Chúa tuyển chọn". Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái là: "GIÊ-SU NA-DA-RÉT VUA DÂN DO THÁI".

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Đấng Ki-tô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Đối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?"  Và anh ta thưa Chúa Giê-su rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giê-su đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 20,27-38:

3.1 Đức Giê-su bị đóng đinh vào thập giá với lý do hay danh hiệu là “Vua dân Do-thái”  Nhưng Đức Giê-su không chỉ là vua dân Do-thái mà Người còn là vua của muôn dân muôn nước, như Người đã nói trước nhà cầm quyền là họ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây mà đến, để xét sử mọi người và thưởng phạt cho từng người.

3.2 Hai người cùng bị treo trên thập giá với Đức Giê-su:  một người không nhận ra và xỉ nhục Người: “Nếu ông là Đấng Ki-tô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa” Nhưng người kia thì nhận ra nên đã cầu xin và tuyên xưng Người"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi" Chúa Giê-su đã đáp lại lời câu xin của người ấy: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta", chứng tỏ Người là Thiên Chúa quyến năng và là Đấng thưởng phạt công minh! Vậy chúng ta hãy noi gương người trộm lành mà chạy đền với Đấng Bị Đóng Đinh Thập giá mà xin ơn tha thứ bvà cứu độ.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 20,27-38:  là chúng ta

4.1 Tin và tôn Vương  Đấng Bị Đóng Đinh Thập Giá: đó là việc làm đầu tiên của người tín hữu

4.2 Làm chứng và loan truyền Vương Quốc/Triều Đại Yêu Thương của Thiên Chúa  bằng lời nói, việc làm và cách sống.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA   20,27-38:

MỞ ĐẦU:   

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã dậy cho chúng con biết Người chính là Vua và là Chúa của kẻ sống cũng như của kẻ chết. Xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của chúng con.

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1. «Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giê-su mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Ki-tô, người Thiên Chúa tuyển chọn»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho những người không tin và xúc phạm đến Thiên Chúa và Con của Ngài là Chúa Giê-su Ki-tô.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2 «Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi" Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến tông du Thái Lan và Nhật Bản để cho dân chúng hai nước ấy được đánh động bởi sự khiêm nhường, hiền hòa, yêu thương và cởi mở của vị lãnh đạo cao nhát của Giáo Hội Công Giáo Rô-ma.  

Xướng:  Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3 «Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái là: "GIÊ-SU NA-DA-RÉT VUA DÂN DO THÁI»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi người tín hữu xác tín Chúa Giê-su Ki-tô là Vua của mình và của toàn thể nhân lọai.

4. «Và anh ta thưa Chúa Giê-su rằ2 ng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giê-su đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho người dân Thái Lan và Nhất Bản được Chúa Ki-tô ban cho ơn cứu độ.

Xướng: Chúng con  cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

KẾT: 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã sai Con Một Cha xuống trần gian để đem Ơn Cứu Độ cho chúng con và dậy chúng con biết Người là Vua vũ tụ vạn vật và là Chúa muôn dân muôn nước.

Chúng con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Cha. Chúng con xin tôn vuơng Ngài làm Vua và làm Chúa của chúng con, của gia đình, giáo xứ và dân tộc chúng con.

Chúng con cầu xin Cha, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

 

Sài Gòn ngày 22 tháng 11 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.    

 

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com