Sống Lời Chúa - Chúa nhật II Mùa Vọng - Năm A

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A (08/12/2019)

 

DỌN & SỬA ĐƯỜNG CHO NGAY THẲNG

"Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Các giáo xứ đã bắt tay vào việc dựng hang đá máng cỏ, trang trí trong và ngoài Nhà Thờ để mừng Lễ Chúa Giáng Sinh. Nhiều giáo dân sẽ tham dự tĩnh tâm Mùa Vọng, xưng tội rước lễ để mừng Chúa Giê-su giáng trần. Đó là những cách dọn đường cho Chúa có tính truyền thống của người công giáo và của các cộng đoàn giáo xứ Việt Nam, để đáp lại lời kêu gọi của Gio-an  Tiền Hô trong Bài Phúc âm của Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A: ”Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng"

Lời kêu gọi trên không chỉ có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị hang đá máng cỏ, thánh đường và tâm hồn để đón Chúa mà còn có nghĩa là chúng ta phải làm cho môi trường xã hội của chúng ta nên trong sạch tốt lành hơn tức bớt bất công, tội ác, phá thai, tham nhũng, giết người.... Thánh sử Mát-thêu đã đặt lời kêu gọi của Gio-an Bao-ti-xi-ta vào trong bối cảnh xã hội-chính trị và tôn giáo của đất nước Ít-ra-en thời đầu Công Nguyên là có dụng ý ấy. Hội Thánh cho chúng ta đọc lại đoạn Phúc Âm của Mát-thêu hàm ý kêu gọi chúng ta hãy dọn/sửa đường cho Chúa trong bối cảnh xã hội chúng ta đang sống năm 2019-2019 này.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 3,1-12: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến" Ngày ấy, Gio-an Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giu-đê-a rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Chính ông là người mà Tiên tri I-sai-a đã tiên báo: "Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".

Bởi vì chính Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giê-ru-sa-lem, khắp xứ Giu-đê-a và các miền lân cận sông Gio-đan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Gio-đan.

Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gio-an bảo rằng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Ab-ra-ham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Ab-ra-ham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA3,1-6:

3.1 Bối cảnh của lời kêu gọi của Gio-an Tiền Hô: Gio-an Tiền Hô và Đức Giê-su xuất hiện trong xã hội Do-thái sống dưới sự đô hộ của đế quốc Ro-ma. Dân riêng Chúa mất quyền độc lập về mặt chính trị và bị chi phối về mặt tôn giáo là một nỗi ô nhục. Hơn nữa nhiều người Do-thái không còn tin vào Thiên Chúa và không quan tâm đến việc chuẩn bị đón mừng Chúa Cứu Thề mà các ngôn sứ Cựu Uớc đã loan báo và đã xuất hiện giữa dân mà dân không nhận ra. Trong khung cảnh ấy Gio-an Bao-ti-xi-ta được giao sứ mạng làm Đấng Tiền Hô, đi trước Chúa, dọn đường sửa lối cho Người.

3.2 Nội dung của lời kêu gọi của Gio-an Tiền Hô: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng"  Đường cong queo, gồ ghề, ổ ngựa ổ voi, núi đồi mấp mô cần được sửa sang cho ngay, cho thẳng... Đó là cách nói tượng hình ám chỉ những tình trạng hay cách sống lươn lẹo, quanh co, gian xảo, tội lỗi của dân Chúa cần được sửa sang cho thẳng thắn, lương thiện.

Sứ mạng dọn đường cho Chúa của Gio-an Tiền Hô đã được ngôn sứ I-sai-a tiên báo từ 6-7 thế kỷ trước, nay được thực hiện. Sứ mạng dọn đường cho Chúa của các Ki-tô hũu chúng ta đã được Gio-an Tiền Hô và chính Đức Giê-su giao phó cho chúng ta.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 3,1-6:

4.1 Dọn sạch tâm hồn cho Chúa: bằng cách loại trừ tội lỗi và thay đổi lối sống theo Phúc Âm tức sống khiêm tốn, yêu thương, bác ái, chia sẻ và làm chứng. Nói cách khác là từ bỏ tội lỗi và bớt ích kỷ, hận thù, thờ ơ, thụ động.

 

4.2 Dọn sạch môi trường xã hội cho Chúa: Dọn đường cho Chúa không chỉ là  dọn sạch tâm hồn mình mà còn là dọn sạch các thực tại và thế chế xã hội đương thời tức đẹp tan những bất công và tội ác (phá thai, tham nhũng, giết người....) trong xã hội chúng ta. Chẳng những chúng ta phải lên tiếng chống bất công, tội ác mà còn phải thực hiện những việc cần thiết để giúp xã hội lành mạnh, công bình và yêu thương.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG LU-CA 3,1-6:

KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì chúng con đã bước vào Mùa Vọng được một tuần rồi. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Ngày ấy, Gio-an Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giu-đê-a rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới này biết ăn năn thống hối về tội lỗi của mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

2.-«Chính ông là người mà Tiên tri I-sai-a đã tiên báo: "Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa biết dọn đường cho Chúa và giúp người khác dọn đường cho Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.- «Gio-an bảo rằng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Ab-ra-ham»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người tích cực dọn sạch tâm hồn và môi trường xã hội hầu Chúa Cứu Thế đến được với mọi người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người sai đường lạc lối và sống trong đam mê tội lỗi, để họ được ơn thức tỉnh mà thay đổi đời sống.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban tặng cho chúng con thời gian quý báu của Mùa Vọng Năm A này.

Chúng con quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Gio-an Tiền Hô là dọn đường cho Chúa Giê-su Ki-tô, là Con Cha, đến với chúng con và mọi người sống chung quanh.

Chúng con xin Cha ban sức mạnh cho chúng con, để chúng con sửa đổi bản thân và thay đổi xã hội.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con, Vua vũ trụ và Vua loài người. Amen

 

Sài Gòn ngày 06 tháng 12 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội     

 

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com