Sống Lời Chúa - Chúa nhật 3 Mùa Chay - Năm A

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A (15/03/2020)

 

CHÚA GIÊ-SU CHỈ DẬY CÁCH TÔN THỜ THIÊN CHÚA ĐÍCH THỰC

"Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Từ câu truyện nước uống đến câu truyện tôn thờ Thiên Chúa xem ra chẳng có liên hệ gì. Thế nhưng trong câu truyện của Chúa Giê-su với người phụ nữ Sa-ma-ri ben bờ giếng Gia-cóp thuộc thánh Sy-kar thì chúng ta thấy mối liên hệ ấy thật sâu sắc và kỳ diệu. Trong câu truyện ấy người phụ nữ Sa-ma-ri không chỉ là người khát (cần) nước, mà chị còn có một nhu cầu rất cao siêu mà chỉ Chúa Giê-su (là Mê-si-a) mới nhìn thấy: đó là nhu cầu biết cách tôn thờ Thiên Chúa một cách đích thực. Đối diện với người phụ nữ Sa-ma-ri đặc biệt như thế Chúa Giê-su đã đi từ người chủ động xin nước uống đến người chỉ dậy cho người phụ nữ Sa-ma-ri biết cách hết khát (về mặt tâm linh) tức chỉ cho chị biết mình đang sống trong tình trạng tâm hồn nào và biết thế nào là tôn thờ Thiên Chúa một cách đích thực: đó là ”tôn thờ trong tinh thần và chân lý”

Bài học của bài Phúc âm Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A thật sâu sắc khiến chúng ta phải ngưỡng mộ Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, Đấng mạc khải về Cha.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 4,5-42:  Khi ấy, Chúa Giê-su tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Sa-ma-ri-a, gần phần đất Gia-cóp đã cho con là Giu-se, ở đó có giếng của Gia-cóp. Chúa Giê-su đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu.

Một người đàn bà xứ Sa-ma-ri-a đến xách nước, Chúa Giê-su bảo: "Xin bà cho tôi uống nước" (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Sa-ma-ri-a thưa lại: "Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Sa-ma-ri-a?" (Vì người Do-thái không giao thiệp gì với người Sa-ma-ri-a).

Chúa Giê-su đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: 'Xin cho tôi uống nước', thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống".

Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?"

Chúa Giê-su trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời". Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa". Chúa Giê-su bảo: "Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây". Người đàn bà đáp: "Tôi không có chồng". Chúa Giê-su nói tiếp: "Bà nói 'tôi không có chồng' là phải, vì bà có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà, bà đã nói đúng đó".

Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông, các ông lại bảo: phải thờ ở Giê-ru-sa-lem".

Chúa Giê-su đáp: "Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giê-ru-sa-lem. Các người thờ Đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý".

Người đàn bà thưa: "Tôi biết Đấng Mes-si-a mà người ta gọi là Ki-tô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự". Chúa Giê-su bảo: "Đấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây".

Vừa lúc đó các môn đệ về tới. Các ông ngạc nhiên thấy Ngài nói truyện với một người đàn bà. Nhưng không ai dám hỏi: "Thầy hỏi bà ta điều gì, hoặc: tại sao Thầy nói truyện với người đó?" Bấy giờ người đàn bà để vò xuống, chạy về thành bảo mọi người rằng: "Mau hãy đến xem một ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông đó là Đấng Ki-tô?" Dân chúng tuôn nhau ra khỏi thành và đến cùng Ngài, trong khi các môn đệ giục Ngài mà rằng: "Xin mời Thầy ăn". Nhưng Ngài đáp: "Thầy có của ăn mà các con không biết". Môn đệ hỏi nhau: "Ai đã mang đến cho Thầy ăn rồi chăng?" Chúa Giê-su nói: "Của Thầy ăn là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc Ngài. Các con chẳng nói: còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt đó ư? Nhưng Thầy bảo các con hãy đưa mắt mà nhìn xem đồng lúa chín vàng đã đến lúc gặt. Người gặt lãnh công và thu lúa thóc vào kho hằng sống, và như vậy kẻ gieo người gặt đều vui mừng. Đúng như câu tục ngữ: Kẻ này gieo, người kia gặt. Thầy sai các con đi gặt những gì các con không vất vả làm ra; những kẻ khác đã khó nhọc, còn các con thừa hưởng kết quả công lao của họ".

Một số đông người Sa-ma-ri-a ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng rằng: "Ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm". Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Ngư.ời đã ở lại đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: "Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là Đấng Cứu Thế".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 4, 5-42:

3.1 Chúa Giê-su là một nhà truyền giáo đại tài về tâm lý và tận dụng thời cơ: Khi tìm hiểu về Chúa Giê-su chúng ta thường có thói quen đốt giai đoạn, đi ngay vào giáo lý mà không quan tâm đủ đến khía cạnh ”người: của Chúa Giê-su. Thánh Phao-lô đã nhấn mạnh Chúa Giê-su là người, giống như mọi người (trừ tội lỗi). Nhưng Chúa Giê-su trổi vượt hơn mọi người trong mọi lãnh vực, cụ thể nhất là lãnh vưc tâm lý và chiến thuật truyền giáo

Thật vây trong câu truyện Chúa Giê-su gặp gỡ và trao đổi với người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng Gia-cóp chúng ta khám phá ra một Chúa Giê-su tài tình và tâm lý và tận dụng thời cơ như thế nào trong việc dẫn dắt người đối thoại từ chuyện khát nước (khát vật chất) đến chuyện khát khao tôn thờ Thiên Chúa một cách đích thực (khát tâm linh) xuyên qua bước đệm quan trọng là nhìn nhận đời tư của mình và nhìn ra người đối thoại với mình là ai.

Chúa Giê-su vì khát nước giữa trời nắng nên chủ động xin chị phụ nữ Sa-ma-ri một ngụm nước. Đáp lại chị phụ nữ nói với người khách lạ về mối ngăn cách giữa hai dân tộc Sa-ma-ri và Giu-đê. Từ đó Chúa Giê-su tỏ lộ cho người phụ nữ biết Ngài là ai (là Đấng Mê-si-a) và chỉ dậy cho chị biết thế nào là tôn thờ  Thiện Chúa một cách đích thực. Đó là tôn thờ Thiên Chúa ”trong tinh thần và chân lý” 

3.2 Tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý: Vì Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng, là thần linh cao siêu vô hình nên Thiên Chúa không cần vật chất, không cần của lễ chiên bò bánh quả hay vàng bạc của cải. Của lễ con người dâng lên đẹp lòng Thiên Chúa không phải là những thứ vật chất mà là tinh thần, là trái tim, là tấm lòng, là cách sống trong sạch, khiêm nhường và cống hiến phục vụ. Vì Thiên Chúa là Chân Lý hay Sự Thật tuyệt đối nên những gì Thiện Chúa nói/làm đều là sự thật đáng được loài người đón nhận và làm theo. Là Chân Lý nên Thiên Chúa không yêu thích sự giả dối, giả hình mà yêu chuộng chân thật nên con người phải tôn thờ Thiên Chúa một cách chân thật, với tất cả sự thật của đời mình. Mình tội lỗi yếu đuối thì nhìn nhận mình tội lỗi yếu đuối, không giả hình, không mầu mè hình thức, không che đậy giấu diếm.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 4, 5-42:

4.1 Chúng ta hãy đến với Chúa Giê-su: Chúa Giê-su luôn chờ đợi mỗi người  chúng ta ở một nơi nào đó vào một lúc nào đó để gặp gỡ và trò truyện. Nếu chúng ta biết nêu thắc mắc, nêu câu hỏi với Chúa thì Người sẽ giúp ta biết rõ mình đang ở đâu và đang cần gì (như với người phụ nữ Sa-ma-ri). Chúa Giê-su cũng sẽ giúp chúng ta biết tìm ra Thiên Chúa ở đâu và tôn thờ Ngài như thế nào là đích thực (cũng như với người ohụ nữ Sa-m=ari)

4.2 Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý như  Chúa Giê-su dậy: Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng, siêu việt, nên chúng ta phải tôn thờ người bằng tinh thần và trái tim. Thiên Chúa là Chân Lý nên chúng ta phải đón nhận và sống theo mạc khải của Người. Chúng ta phải tôn thờ Ngài một cách chân thật, không giả dối, không quanh co.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 4, 5-42:

KHAI MỞ:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giê-su, Con Cha, đã dậy cho chúng con biết cách tôn thờ Cha một cách đích thực là tôn thờ trong tinh thần và chân lý. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Một người đàn bà xứ Sa-ma-ri-a đến xách nước, Chúa Giê-su bảo: "Xin bà cho tôi uống nước" (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Sa-ma-ri-a thưa lại: "Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Sa-ma-ri-a?" (Vì người Do-thái không giao thiệp gì với người Sa-ma-ri-a)» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người chấp nhận cuộc đối thoại với Chúa Giê-su về những vấn đề của cuộc sống.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.-«Chúa Giê-su đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: 'Xin cho tôi uống nước', thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa biết quan tâm đến việc tìm biết Chúa Giê-su và những ơn huệ Người đem đến cho nhân lọai.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.-«Chúa Giê-su trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người được Chúa Giê-su ban cho nước của Người để không còn khát nữa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

4.- «Chúa Giê-su đáp: "Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giê-ru-sa-lem. Các người thờ Đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa mọi tín hữu biết tin tưởng tuyệt đối vào lời chỉ dậy của Chúa Giê-su mà tôn thờ Thiên Chúa một cách đích thực!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã chỉ dậy cho chúng con biết cách tôn thờ Cha một cách đích thực là thờ phượng cha trong tinh thần và chân lý. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Cha và sẽ vâng nghe lời dậy của Con Cha.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

 

Sài Gòn ngày 13 tháng 03 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội    

 

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com