Sống Lời Chúa - Chúa nhật Phục Sinh - Năm A

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A (12/04/2020)

 

CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ PHỤC SINH

"Gioan thấy và tin,

vì chưng các tông đồ còn chưa hiểu rằng,

theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Thánh Kinh Cựu Uớc, nhất là ngôn sứ Isaia, nói nhiều về Đấng Mêsia (đuợc Thiên Chúa xức dấu tấn phong) và Cuộc Khổ Nạn Phục Sinh của Người (vd các bài ca Người Tôi Trung). Thánh Kinh Tân Ước có ba lần Chúa Giêsu loan báo cuộc Thương Khó thì trong ba lần ấy Chúa Giêsu đều nhắc đến Sự Phục Sinh của mình. Niềm tin Phục Sinh của Hội Thánh Công giáo nói chung và của mỗi người Kitô hữu chúng ta nói riêng được xây dựng trên nền tảng Thánh Kinh ấy. Ngôi mộ trồng chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ để chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cỏi chết. Điều kiện đủ để chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cỏi chết là niềm tin của các Tông Đồ và Truyền Thồng của Hội Thánh Công giáo.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 20,1-9:

 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 20,1-9:

3.1 Xác Chúa Giê-su không còn trong mộ nhưng khăn liệm và dây băng thì còn đó: chứng tỏ là Chúa Giê-su đã được mai táng ở đây. Nay thân xác Người đã không còn trong mộ này thí hoặc người ta  đã mang xác Người di nơi khác hoặc thân xác ấy đã phục sinh. Các bằng chứng khác cho chúng ta biết là Chúa Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết đúng như Thánh Kinh Cựu và Tân Ước đã loan báo và nói/vết về Người.

3.2 Chúa Giê-su đã Phục Sinh có nhiều ý nghĩa: Trước hết là Chúa Giê-su đã chiến thắng sự chết vì Người là Thiên Chúa quyền năng.

Kế đến là các lời giảng dậy, các chỉ thị giới răn của Chúa Giêsu là chân lý.

Sau cùng là con đường Chúa Giêsu đã đi (con đường thập gía) là con đường an toàn bảo đảm nhất cho sự sống đời này và đời sau của mọi người.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 20,1-9:

4.1 Chúng ta vững tin vào Mầu Nhiệm Khổ Nạn Phục Sinh của Chúa Giêsu: Đó là việc đầu tiên chúng ta có thể và phải làm. Tin vào Mầu Nhiệm Khổ Nạn Phục Sinh của Chúa Giê-su là chúng ta tin vào kế họach cứu độ của Thiên Chúa Cha và vai trò trung gian duy nhất của Chúa Giêsu.

4.2 Chúng ta thi hành những điều Chúa Giê-su đã dậy nhất là sự hy sinh từ bỏ.  Đó là việc thứ hai chúng ta có thể và phải làm. Thi hành những điều Chúa Giêsu giảng dậy là chúng ta làm cho mình trở thành môn đệ của Chúa, nên giống Chúa.

4.3 Chúng ta tình nguyện bước vào con đường thập giá để đi theo Chúa Giêsu. Đó là việc thứ ba chúng ta có thể và phải làm. Theo Chúa Giêsu thì chúng ta không có con đường nào khác để đi, ngoài con đường thập giá. Thầy đi dường nào thi môn đệ đi đường ấy.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 20,1-9:

KHAI MỞ:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giê-su, Con Cha, đã chịu khổ nạn và phục sinh. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người  quan tâm và sốt sáng với những gì Thiên Chúa đã, đang và sẽ làm cho nhân loại.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.-«Bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa biết thao thức tìm kiến Chúa trong suốt cuộc đời.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.-«Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người nhiệt thành trong việc tìm kiếm và gặp gỡ Chúa Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa mọi tín hữu biết chuyên cần học hỏi Thánh Kinh để hiều biết và yêu mến Chúa Giê-su một cách tường tận hơn!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã chịu  đau khổ, chịu chết và đã phục sinh.

Chúng con xin Cha giúp chúng con biết chạy đến với Chúa Giê-su Con Yêu Dấu  của Cha để chúng con có sức mạnh chiến thắng mọi thế lục của sự ác và sự chết.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

 

Sài Gòn ngày 11 tháng 04 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội      


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com