SINH HOẠT PHONG TRÀO

Chúc mừng Bổn mạng tháng 12/2017

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CURSILLISTA

có lễ mừng Bổn mạng trong tháng 12/2017

 

03/12 #1 1 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Duy Hưng
#1 2 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Thái
#1 3 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Văn Thiện
#3 4 Phan-xi-cô Xa-vi-e Phan Quân  Hiệu
#1PD 5 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Đăng  Phương
#9 6 Phan-xi-cô Xa-vi-e Cần Lê Trần Trọng Nghĩa
#9 7 Phan-xi-cô Xa-vi-e Trần Minh  Phương
#11 8 Phan-xi-cô Xa-vi-e Trần Thái  Hùng
#11 9 Phan-xi-cô Xa-vi-e Cao Đặng Nam Nguyên
#11 10 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Văn  Sơn
#11 11 Phan-xi-cô Xa-vi-e Phạm văn  Thử
#13 12 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn cao Minh
#17 13 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Bảo Lộc
#17 14 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Ngọc Phát
#17 15 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Nhất Sơn
#17 16 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hoàng Phi
13/12 #12 1 Lu-xi-a Phạm Hoàng  Lan 
#18 2 Lu-xi-a Võ Thị Xuân Thu
27/12 #3 1 Gio-an Tông đồ Nguyễn Văn  Trí
#7 2 Gio-an Tông đồ Phạm Văn Thanh 
#11 3 Gio-an Tông đồ Đào Xuân Lợi

 

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com