Thánh lễ Tạ ơn 10 năm LM cha Linh hướng Phê-rô

Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, chủ tế Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa mừng 10 năm Linh mục Cha Phêrô Nguyễn Văn Giáo, Bề trên Dòng Đức Bà Chúa ba Ngôi tại Việt Nam, Phó xứ Nam Hoà, lúc 17g 30 ngày 06/08/2017.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com