Vi PhaolotrolaiNgay sau biến cố Đức Giê-su bị đóng đinh trên Cây Thập Giá, một thanh niên tên là Saole đã sớm trở thành kẻ thù lớn nhất của Đức Giê-su. Người thanh niên đó sau này được biết đến với tên: Phao-lô Tông đồ dân ngoại.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com