Lời Chúa CN

Bài đọc 2 Thư I Thánh Phao-lô gởi dân thành Cô-rin-tô ( 1Cr 6 : 13b-15a.17-20)18/01/2015

« Nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Ki-tô sống lại; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại.

15 Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô sao?

17b  Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người.

18 Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình.

19 Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa,

20 vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.

Đọc đoạn thư này cho dân thành Cô-rin-tô như một bài học tuyệt vời về sự tự do. Một bài học gồm ba điểm. Điểm thứ nhất, sự tự do đã phải trả giá rất đắt mới đạt được ; sự tự do có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cá nhân và cộng đồng; điểm thứ ba là chiêm niệm về sự vĩ đại của loài người . 

Điểm thứ nhất, có thể nói « Này tự dự do yêu dấu » ! « Chúa đã mua ngươi với giá thật đắt ».Dĩ nhiên giá ở đây không phải là tiền bạc !. Mỗi người chúng ta đều đã trải nghiệm, phải mất bao nhiêu công sức, kiên nhẫn, những đêm dài mất ngủ và nước mắt để chăm sóc chửa bệnh cho một người thân…hay để chiến thắng cai nghiện thuốc lá, bỏ rượu hay bất cứ thứ gì làm cho chúng ta lệ thuộc ; còn có người đã trả bằng mạng sống của mình cho một nghĩa cử can đảm…Khi thánh Phao-lô nói « Chúa đã mua ngươi với giá thật đắt ».Cách nói đó, không phải chuyện bán buôn. Nhưng Chúa đã trả giá cho sự tự do của chúng ta, Ngài đã tận dụng hết lòng kiên nhẫn và tình yêu để đồng hành với nhân loại trên con đường đi đến tự do và hiệp nhất. Ngài đã mặc khải cho dân Ngài, chính Ngài là đấng giải thoát họ mọi xiềng xích của nô lệ, vì loài người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa để thống trị vũ trụ. Mọi hình thức nô lệ, thể xác hay tâm lý đều đi ngược lại với công trình của Thiên Chúa cho nhân loại.

Đề tài giải thoát của Chúa được trải suốt Thánh Kinh : Ví dụ như các giáo trưởng Do Thái luận về chữ A-lê-lu-ia và tóm lược trong vài hàng công trình của Thiên Chúa. « Chúa đã đem chúng ta từ kiếp tôi đòi tới tự do, từ bóng tối tới ánh sáng, từ buồn đau đến niềm vui, từ bầu khí tang tóc đến niềm vui các lễ hội, từ tình trạng nông nô đến sự cứu độ…Vì thế hãy hát lên A-lê-lu-ia » . Ở đây hai chữ « giải thoát » và «  cứu độ » là đồng nghĩa. Có thể nói như nhau « Chúa đã đem chúng ta từ kiếp tôi đòi tới tự do » hay « từ tình trạng nông nô đến sự cứu độ ». Trong Thánh Kinh khi nói Chúa đã chuộc lại dân tộc Ngài, không có nghĩa mua bán chi cả mà là công trình giải thoát của Người. Cũng như trong sách Đệ Nhị Luật : « Anh (em) hãy nhớ rằng mình đã làm nô lệ tại đất Ai-cập, và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã giải thoát anh (em). Vì vậy, hôm nay tôi truyền cho anh (em) điều đó »     ( Đệ Nhị Luật 15,15) hay là« Nhưng chính là vì yêu thương anh em, và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em, mà ĐỨC CHÚA đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pha-ra-ô, vua Ai-cập »

Ngoài ra để làm hiểu rõ hơn ý nghĩa của « Chúa yêu bạn » hãy nghĩ xem : khi muốn mua thứ gì, vì là chúng ta thích nó, yêu chuộng mong muốn có nó. Chúa muốn dân của Ngài, và muốn nó thuộc về Ngài : «  Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta » ( Xuất hành 19 : 4-5) hay là :

« Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về,

đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!( Is 43 1b)

Và nếu Chúa Cứu Độ muốn chúng ta thuộc về Chúa vì Ngài yêu chúng ta đến nỗi để chúng ta tự do. Thánh Kinh nói Chúa đã chuộc chúng ta lại, chứ không làm cho chúng ta nô lệ, trở thành những nô lệ của Ngài : giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức xiềng xích ( tôn thờ thần tượng, hận thù, ganh ghét, tiền của,  hay mọi hình hức lệ thuộc).

Thánh Phao-lô khám phá Thiên Chúa với lòng đầy thán phục : các biến chuyển từ bóng tối  ra ánh sáng, từ buồn ra vui, từ bầu khí ảm đạm tang tóc đến như lễ hội, từ tôi đòi đến cứu độ, tất cả các điều này đã được Chúa Giê-su Ki-tô hoàn tất. :

“Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi”( Cô-lô-xê 1ổ-14)

“Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban nhưng không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su” ( Rm 3: 23-24)

Điểm thứ hai và cũng là bài học thứ hai cho chúng ta, sự giải thoát đó chiếu soi cho cả cuộc đời cá nhân và trong cộng đoàn chúng ta. Có một lô gíc của Kitô giáo. Thánh Phao-lô giải thích sự giải thoát đó đem chúng ta thuộc vào một quan hệ mới. Trong đoạn sau đây thánh nhân nói:  “Anh em không thuộc về anh em nữa” nhưng trong các thư của ngài, thánh Phao-lô nhắc lại nhiều lần: ”anh em thuộc về Đức Ki-tô”( Ga-lát 3:9). Hay trước đó trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô : “…tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô lại thuộc về Thiên Chúa” (1Cr : 21-22). Khi nói tới quan hệ lệ thuộc-mới này là nói tới những cách tu chỉnh cuộc sống, như tới một nơi mới, giống như thể dọn nhà!. Đó là suy luận theo lô-gíc đạo Ki-tô. “Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô sao?”

Câu đã làm  cho thánh nhân hoán cãi trên đường Đa-mát « Sao-lê Sao-lê sao ngươi bách hại ta » ?câu này đã làm khám phá mối quan hệ thật mật thiết giữa mỗi Kitô hữu và chính đấng Ki-tô.

Thật thú vị chứng kiến một bài học luân lý của thánh Phao-lô : ngài dùng những lý lẽ gì ? Những luận chứng đáng giá nhất là chúng ta thuộc về đức Giê-su Ki-tô. «  Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô »( Galát 3,27) ;

« Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau » ( Gl 5 : 13)

Điểm thứ ba là bài học thứ ba rút ra từ Lời Chúa hôm nay là: tầm quan trọng của chúng ta. Đối với thánh Phao-lô, việc này đến trực tiếp từ cái ta gọi là Mầu Nhiệm Cứu Độ : Chúa không ngại làm người, Chúa đã nhìn nhận tầm quan trọng của con người. ! . Thời bấy giờ đời sống luân lý ở Cô-rin-tô đặc biệt bê tha. Ý thức bầu khí đó, thánh Phao-lô thấy cần soi sáng lối sống cho các Ki-tô hữu. Ngài trình bày ở đây đạo thuyết về thân thể con người : chi thể của Đức Ki-tô, cũng là đền thờ của Chúa Thánh thần, được tạo nên để cho đời sống vĩnh hằng, chúng ta là thế đó. Thánh Phao-lô không đứng trên cương vị của việc cho phép hay cấm đoán: nhưng sâu sắc hơn ngài đòi hỏi chúng ta phải sống liên kết chặt chẻ với phép Rửa tội của chúng ta. Đây là lý do ngài nêu ra :

« Anh em không thuộc về anh em nữa…thân xác của anh em nhận từ Thiên Chúa, là đền thờ Chúa Thánh Thần ngự »
Để hiểu sức mạnh của lời xác quyết : « Thân xác của anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần ngự »chúng ta hãy nhớ lại rằng trong thời thượng cỗ, các đền thờ là nơi thánh thiêng. Thánh Phao-lô dựa vào đó mà nói : « Hãy tôn vinh Thiên Chúa từ thân xác của anh em » Vinh quang Thiên Chúa là sự rạng rỡ của sự hiện diện của Ngài…tức là chính bản thân chúng ta, đời sống thực tế của chúng ta làm tôn vinh Thiên Chúa, đó là hình ảnh của sự hiện diện của Ngài.

Cũng vì lẽ đó mà thánh Lê-ong vào thế kỹ thứ V có nói : « Hởi người Ki-tô hữu, hãy nhớ thủ lãnh của anh em  là ai, anh em là chi thể của ai…hởi người Ki-tô hữu hãy ý thức về phẩm gíá của anh em ». 

***


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com