LÀM CHỨNG CHO CHÚA

ultreya01
Ultreya cho phép những gì tốt đẹp nhất của một người được chuyển đạt tới những người có thể thu nhận tốt nhất; ở đó họ sống, cảm nghiệm và chia sẻ trong bầu khí giống như trong Khóa Cursillo®.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com