Các nhóm thân hữu

Là một phần thiết yếu của PT Cursillo chúng ta, cho nên khi đề cập đến Hội Nhóm luôn luôn có nhiều vấn đề để nói. Điều tuyệt vời là chúng ta có rất nhiều tài liệu khá đúng đắn về mọi phương diện của Hội Nhóm.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com