Chúc mừng bổn mạng: Lễ Thánh An-tôn Pa-đô-va (13/06)

Nhân dịp lễ Thánh An-tô Pa-đô-va,
linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (13/06)

AntonPadua02

Phong trào Cursillo Sài Gòn
Chúc Mừng Bổn mạng quý Anh:

1 An-tôn Lê Minh #1

2 An-tôn Nguyễn Xuân Thanh #1

3 An-tôn Lê Tuấn Tấn #3

4 An-tôn Nguyễn Văn Tuynh #3

5 An-tôn Phan Quang Thịnh #11

6 An-tôn Trần Ngọc Hồ #13

7 An-tôn Nguyễn Anh Vũ #16

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com