SINH HOẠT PHONG TRÀO

Chúc mừng Bổn mạng tháng 08/2017

 PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CURSILLISTA

có lễ mừng Bổn mạng trong tháng 08/2017

 

01/08
#5 1 An-phong-sô Ma-ri-a  Hà Tinh  Quân
#7 2 An-phong-sô   Nguyễn Minh  Tân
#13 3 An-phong-sô   Trương Công Quyết
08/08 #1 1 Đa-minh   Trần  Văn Dũng
#1 2 Đa-minh   Phan Văn Hùng
#1 3 Đa-minh   Ngô  Chí Lễ
#1 4 Đa-minh   Trần  Văn Ngọc
#1 5 Đa-minh   Nguyễn Đức Quang
#1 6 Đa-minh   Vũ  Đức  Thịnh
#1 7 Đa-minh   Hoàng  Vĩnh Tuyến
#3 8 Đa-minh   Phạm Văn  Hồng
#3 9 Đa-minh   Phạm Văn  Khương
#3 10 Đa-minh   Trương Đức  Nhượng
#3 11 Đa-minh   Phạm Văn  Thành
#5 12 Đa-minh   Lê Quốc Bảo
#5 13 Đa-minh   Nguyễn Cao  Mẫn
#7 14 Đa-minh   Phạm  Thiện  Hoàng
#7 15 Đa-minh   Nguyễn Bảo Hưng
#7 16 Đa-minh   Nguyễn Trần Anh  Khôi
#7 17 Đa-minh   Mai Xuân  Thịnh
#9 18 Đa-minh   Đaminh Trương Công  Bi
#9 19 Đa-minh   Nguyễn Đức  Đạo
#9 20 Đa-minh   Đặng Trần Vũ Hân
#9 21 Đa-minh   Phạm Mạnh  Hùng
#11 22 Đa-minh   Khổng Hữu Lợi
#13 23 Đa-minh  Ma-ri-a Nguyễn Quang Triều
#16 24 Đa-minh   Hoàng Chinh Chiến
#16 25 Đa-minh   Đồng Anh Vương
11/08 #6 1 Cla-ra   Nguyễn Hoàng Diệp Thúy
  #14 2 Cla-ra   Phạm Mỹ Khanh
14/08 #1PD 1 Maximiliano Kolbe   Nguyễn Công   Bình
15/08 #2 1 Ma-ri-a   Lý  Ngọc  Anh
#2 2 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Ngọc   Anh
#2 3 Ma-ri-a   Đào Thị   Chiến
#2 4 Ma-ri-a   Nguyễn Thị   Dứa
#2 5 Ma-ri-a   Lê Nguyễn Tao Thị Minh  Giao
#2 6 Ma-ri-a   Phạm Thị Hát
#2 7 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Hoa
#2 8 Ma-ri-a   Nguyễn Lê Hồng
#2 9 Ma-ri-a   Trần Thị Hồng
#2 10 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Hồi Hương
#2 11 Ma-ri-a   Lã Thị  Lan
#2 12 Ma-ri-a   Phạm Thị Thúy   Lan
#2 13 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Hà Liên
#2 14 Ma-ri-a   Nguyễn Thị  Kim   Liên
#2 15 Ma-ri-a Tê-rê-sa Nguyễn Thị Lis
#2 16 Ma-ri-a   Vũ Thị Kim Mai
#2 17 Ma-ri-a   Đỗ Thị  Bắc Mỹ
#2 18 Ma-ri-a   Trần Thị Mỹ
#2 19 Ma-ri-a   Trần Thị Nhan
#2 20 Ma-ri-a   Đỗ Thị Kim Oanh
#2 21 Ma-ri-a   Nguyễn Thị  Phấn
#2 22 Ma-ri-a   Lộc Thị   Phương
#2 23 Ma-ri-a   Phan Thị Phương
#2 24 Ma-ri-a   Vũ Thị Riệu
#2 25 Ma-ri-a   Đỗ Thị Tâm
#2 26 Ma-ri-a   Chu Thị Thịnh
#2 27 Ma-ri-a   Lê Thị Thục
#2 28 Ma-ri-a   Hoàng Thị Thanh Thúy
#2 29 Ma-ri-a   Phạm Thu  Trang
#2 30 Ma-ri-a   Nguyễn Thị
#2 31 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Kim Xuân
#2 32 Ma-ri-a   Ngô Thị Yến
#4 33 Ma-ri-a   Lê Bích  Châu
#4 34 Ma-ri-a   Triệu Thị Đoan  Công
#4 35 Ma-ri-a   Mai Thu  Hằng
#4 36 Ma-ri-a   Trần Thị  Hậu
#4 37 Ma-ri-a   Bùi Thị  Hoa
#4 38 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Ánh  Hồng
#4 39 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Kim  Hồng
#4 40 Ma-ri-a   Lương Thị Bích  Huyền
#4 41 Ma-ri-a   Nguyễn Nhiệm  Mầu 
#4 42 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Phi   Nga
#4 43 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Tiết  Nga
#4 44 Ma-ri-a   Đinh Thị Kim  Ngọc
#4 45 Ma-ri-a   Đoàn Thị Bích  Phượng
#4 46 Ma-ri-a   Cao Thị Ngọc  Phượng
#4 47 Ma-ri-a   Phạm Thị Kim  Phượng
#4 48 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Tuyết  Phượng
#4 49 Ma-ri-a   Trần Thị Thanh  Thảo
#4 50 Ma-ri-a   Nguyễn Thị  Tho
#4 51 Ma-ri-a   Nguyễn Thụy Anh Thư
#4 52 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Bích  Thuận
#4 53 Ma-ri-a   Đặng Thị  Thủy
#4 54 Ma-ri-a   Dương Thị Lệ  Thủy
#4 55 Ma-ri-a   Đinh Thị Thu  Thủy
#4 56 Ma-ri-a   Đào Thị  Vinh
#6 57 Ma-ri-a   Nguyễn Thanh  Bình
#6 58 Ma-ri-a   Nguyễn Minh Châu
#6 59 Ma-ri-a   Lê Thị Kim Cúc
#6 60 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Kim Dung
#6 61 Ma-ri-a   Đinh Thị Kim Dung
#6 62 Ma-ri-a   Đỗ Thị Duy
#6 63 Ma-ri-a   Bùi Phương Hồng Hạnh
#6 64 Ma-ri-a   Lê Đình Ngọc Thái Hiền
#6 65 Ma-ri-a   Trần Thị Thu  Hiền
#6 66 Ma-ri-a   Lê Thị Thu Hương
#6 67 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Thu Huyền
#6 68 Ma-ri-a   Trần Thị Thanh Lan
#6 69 Ma-ri-a   Ngô Đình Mỹ Lệ
#6 70 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Hồng  Loan
#6 71 Ma-ri-a   Vũ Thị Lụa
#6 72 Ma-ri-a   Trịnh Huệ Mẫn
#6 73 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Thanh Ngọc
#6 74 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Nhận
#6 75 Ma-ri-a   Hòang Thị  Nhiễu
#6 76 Ma-ri-a   Phạm Thị Phương
#6 77 Ma-ri-a   Lương Thị Mỹ Thanh
#6 78 Ma-ri-a   Hòang Thanh Thủy
#6 79 Ma-ri-a   Lâm Thanh Trúc
#6 80 Ma-ri-a   Mai Thị Tuyết
#6 81 Ma-ri-a   Lê Thụy Hạ Vân
#6 82 Ma-ri-a   Lương Thị Thảo Vy
#6 83 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Xinh
#6 84 Ma-ri-a   Mông Triệu Vũ Thị Yến
#8 85 Ma-ri-a   Bùi Thị  Ái
#8 86 Ma-ri-a   Nguyễn Ngọc  Anh 
#8 87 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Ngân 
#8 88 Ma-ri-a   Nguyễn Thanh  Hằng
#8 89 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Ngọc  Huệ
#8 90 Ma-ri-a   Thái Thị  Khiêm
#8 91 Ma-ri-a   Mai Thị Kim Lan
#8 92 Ma-ri-a   Phan Thị Ngọc Lũy
#8 93 Ma-ri-a   Vũ Thị Thanh Nga
#8 94 Ma-ri-a   Lê Thị Hoàng  Nga
#8 95 Ma-ri-a   Trần Thị  Nhung 
#8 96 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Kim  Oanh
#8 97 Ma-ri-a   Đinh Thị Tuyết Phương
#8 98 Ma-ri-a   Vũ Thị Thanh Thanh
#8 99 Ma-ri-a   Lại Mộng  Thu
#8 100 Ma-ri-a   Trần Thị Thu Thủy
#8 101 Ma-ri-a   Trần Thị Bạch  Vân
#8 102 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Hoàng  Yến 
#10 103 Ma-ri-a   Trần thị Lệ 
#10 104 Ma-ri-a   Trần thị Hiếu  Hạnh
#10 105 Ma-ri-a   Nguyễn thị  Hiến
#10 106 Ma-ri-a   Đoàn thị  Hiển
#10 107 Ma-ri-a   Đỗ thị  Hoàn
#10 108 Ma-ri-a   Nguyễn thị Ngọc  Hồng
#10 109 Ma-ri-a   Phan thị Mai  Hương
#10 110 Ma-ri-a   Phạm thị  Kỷ
#10 111 Ma-ri-a   Đỗ Xuân Chi  Mai
#10 112 Ma-ri-a   Đào Kim  Mầu
#10 113 Ma-ri-a   Bùi thị Lệ  Mỹ
#10 114 Ma-ri-a   Vũ thị Kim  Ngọc
#10 115 Ma-ri-a   Cao thị  Ngọc
#10 116 Ma-ri-a   Trần thị Thu  Nguyệt
#10 117 Ma-ri-a   Nguyễn thị Thanh  Nhàn
#10 118 Ma-ri-a   Đào thị Kim  Phương
#10 119 Ma-ri-a   Phạm thị  Thu
#10 120 Ma-ri-a   Nguyễn thị thanh  Thúy
#10 121 Ma-ri-a   Nguyễn thị Đoan  Trang
#10 122 Ma-ri-a   Nguyễn thị  Trang
#10 123 Ma-ri-a   Phạm thị  Trang
#10 124 Ma-ri-a   Đỗ Kim 
#10 125 Ma-ri-a   Lê thị Kim  Yến
#12 126 Ma-ri-a   Hoàng Ngọc  Anh
#12 127 Ma-ri-a   Phạm Thị  Bông 
#12 128 Ma-ri-a   Huỳnh Thị Mỹ  Hằng
#12 129 Ma-ri-a   Vũ Thị  Hằng
#12 130 Ma-ri-a   Đoàn Thanh  Loan
#12 131 Ma-ri-a   Vũ thị Thúy  Nga
#12 132 Ma-ri-a   Nguyễn Thị  Nhân
#12 133 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Phương  Thanh
#12 134 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Bích  Thảo
#12 135 Ma-ri-a   Trần Thanh  Thảo
#12 136 Ma-ri-a   Đinh Thị Thu  Thảo
#12 137 Ma-ri-a   Vũ Anh  Thư
#12 138 Ma-ri-a   Trần Thị  Thương
#12 139 Ma-ri-a   Lê Thị Thùy  Trang
#12 140 Ma-ri-a   Phạm Thị Thu  Vân
#12 141 Ma-ri-a   Trần Thị Thúy Vi
#12 142 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Tường Vy
#2PD 143 Ma-ri-a   Thạch Mai Thiên   Trinh
#2PD 144 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Mộng  Tuyết
#2PD 145 Ma-ri-a   Phạm Thị  Thúy   Vân
#2PC 146 Ma-ri-a Tê-rê-sa Nguyễn Thị Xuân Huyên
#2PC 147 Ma-ri-a   Lê Thị Lương
#2PC 148 Ma-ri-a Tê-rê-sa Nguyễn Thị Tâm
#4PC 149 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Thu Thủy
(#33)  150 Ma-ri-a   Vũ Thị Hợp
#14 151 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Hường
#14 152 Ma-ri-a   Lê Thị Ngọc Huyền
#14 153 Ma-ri-a   Trần Thị Mai Lan
#14 154 Ma-ri-a   Văn Thị Bích  Liên
#14 155 Ma-ri-a   Hà Thị Thu Liễu
#14 156 Ma-ri-a   Trần Thị Mỹ Linh
#14 157 Ma-ri-a   Nguyễn Ngọc Nga
#14 158 Ma-ri-a   Đinh Thị Bích Ngọc
#14 159 Ma-ri-a   Phạm Thị Kim  Oanh
#14 160 Ma-ri-a   Lê Hoàng Thu
#14 161 Ma-ri-a   Đoàn Kim Thu
#14 162 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Lệ Thúy
#15 163 Ma-ri-a   Lê Hồ Thị Hồng Anh
#15 164 Ma-ri-a   Vũ Thị Hồng
#15 165 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Nga
#15 166 Ma-ri-a   Lê Thị Hoàng Oanh
#15 167 Ma-ri-a   Nguyễn Thị Bích Phương
#15 168 Ma-ri-a   Nguyễn Thy Phương
#15 169 Ma-ri-a   Trần Thị Cẩm Thạch
#15 170 Ma-ri-a   Vũ Thị Thoa
#15 171 Ma-ri-a   Vũ Thị Kim Bạch Tuyết
#15 172 Ma-ri-a   Đặng Thanh Vân
23/08 #2 1 Rô-sa   Lâm Nghi Huôi
#4 2 Rô-sa   Lê Thị Kim Sa
#4 3 Rô-sa   Mai Thị Bạch  Yến 
#8 5 Rô-sa   Nguyễn Thị Thúy  Kiều 
#8 6 Rô-sa   Nguyễn Thị   Nguyệt
#10 7 Rô-sa   Phạm Thị Kim  Trang
24/08 #9 1 Ba-tô-lô-mê-ô   Nguyễn Văn Cao Lộc
27/08 #12 1 Mô-ni-ca   Hoàng Thị Kiều Trâm 
28/08 #3 1 Âu-gút-ti-nô   Phạm Đức  Thịnh
#3 2 Âu-gút-ti-nô   Nguyễn Xuân  Trường
#5 3 Âu-gút-ti-nô   Lê Hữu  Định
#7 4 Âu-gút-ti-nô   Vũ Đức Trí  Thể
#11 5 Âu-gút-ti-nô   Lương Tấn  Trung

 

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com