Thư Linh hướng tháng 10/2021 - Cha LH GioanB Nguyễn Quang Tuyến

Thư Linh hướng tháng 10 /2021 của linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến - Linh hướng Phong trào Cursillo Sài Gòn.
 
 
==============================
Ban Truyền thông PT Cursillo Sài Gòn
Thực hiện tháng 10/2021
==============================

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác