Thư Linh hướng tháng 8/2021 - Cha LH GioanB Nguyễn Quang Tuyến

 
Thư Linh hướng tháng 8 /2021 của cha Linh hướng Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến - Linh hướng chính của Phong trào Cursillo Sài Gòn.
 
 
==============================
Ban Truyền thông PT Cursillo Sài Gòn
Thực hiện tháng 8/2021
==============================
 

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác