SINH HOẠT PHONG TRÀO

Chúc mừng Bổn mạng tháng 01/2018

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CURSILLISTA

có lễ mừng Bổn mạng trong tháng 01/2018

 

25/01: Lễ Thánh Phao-lô Tông đồ trở lại - Bổn mạng PT Cursillo

21/01 #12 1 A-nê Nguyễn Hoàng Phương Thảo
#18 2 A-nê Huỳnh Thị Kim Chi
27/01 #15 1 An-giê-la Phạm Thị Như Mai
28/01 #3 1 Tô-ma A-qui-nô Đỗ Minh  Sơn
#3 2 Tô-ma A-qui-nô Nguyễn Xuân  Trường
#13 3 Tô-ma A-qui-nô Đặng Tiến Quân
31/01 #18 1 Marcelle Đoàn Thị Mỹ Huệ

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com