Đại hội Hành hương Đức Mẹ La vang lần thứ 31

Thánh lễ Bế mạc Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31

 

Thánh lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Lavang, do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - TGM TGP Hà Nội chủ tế.

 

Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tại Linh Địa La Vang - Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ la Vang Lần Thứ 31 Năm 2017 

 

Đêm canh thức: "Cùng Mẹ La Vang đến với Lòng Thương Xót Chúa"
Tại Đại Hội Hành Hương La Vang Lần Thứ 31

 

Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu
Do Đức Tổng GM Phao Lô Bùi Văn Đọc Chủ Tế Tại Linh Địa La Vang 

 

Rước Kiệu Và Tôn Thờ Thánh Thể Tại Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang Lần Thứ 31

 

Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang Lần Thứ 31 Năm 2017 Tại Linh Địa la Vang

 

Toàn Cảnh Linh Địa La Vang Trước Ngày Khai Mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang Lần Thứ 31

 

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com