Tư tưởng nền tảng

Cursillo12Tiền Cursillo được thực hiện như công tác khởi đầu cho mục tiêu của Phong trào, và nếu thiếu nghiên cứu cặn kẽ một môi trường sẽ gây nên những sai lầm trong việc tuyển chọn ứng viên, do đó sẽ giảm thiểu tính cách hữu hiệu của Phong trào.


Ban Điều Hành Cursillo là một cơ cấu phục vụ cho phong trào. Trong tư thế thẩm quyền được ủy thác, Ban Điều Hành là đầu não của phong trào, nhưng với tư cách một tổ chức phục vụ, Ban Điều Hành là chân tay của phong trào.


Ultreya05bChúng ta sẽ không thể thấu hiểu và nhận ra yếu tính và phương pháp của PT Cursillo nếu chúng ta không biết và không chấp nhận một cách đầy đủ, cũng như không hướng thẳng mọi thứ tới mục đích của nó.


Cursillo04bTiền Cursillo là nghiên cứu về môi trường và tìm kiếm những người có ảnh hưởng trong những môi trường đó. Tiền Cursillo cũng chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị cho những người sẽ tham dự Khóa Cursillo 3 - Ngày ®, với một cái nhìn hướng tới một cuộc sống lâu dài tinh thần Cursillo ® trong giai đoạn Hậu Cursillo.


Cursillo05b"Khóa Cursillo ® không phải là công việc trong phòng thí nghiệm; nó là hoa quả của cuộc sống, và đã được kiểm chứng và xác minh một cách rộng rãi". Qua nhiều năm, nhóm thanh niên ở Majorca đã khai triển nó bằng chính cảm nghiệm bản thân về Thiên Chúa cũng như về đời sống của họ. Và, đó là những gì chúng ta biết ngày nay như là Khóa Cursillo trong Kitô giáo....


ultreya04
Như đã đề cập trước đây, tất cả mọi thứ được hoàn thành đều dựa theo mục đích và phương pháp học của Cursillo, Hậu-Cursillo là mục tiêu cuối cùng. Tiền-Cursillo và Khoá Cursillo® Cuối Tuần chỉ là những bước khởi sự để hướng tới Hậu-Cursillo.


Trota01Hẳn quý AC cũng như tôi không bao giờ quên K3N  mà chúng mình đã trãi qua, một kinh nghiệm đầy cảm động sâu xa, được lưu lại một dấu ấn không bao giờ phai trong Ngày Thứ Tư, quãng đời còn lại của chúng mình. Thì đây, Chúa đã gọi mỗi chúng ta trao lại cho các khóa sinh niềm vui đó ...


Cursillo10Khóa 3 Ngày trên căn bản là phương tiện đưa người ta từ giai đoạn Tiền Cursillo đến Hậu Cursillo. Chúng ta đang nỗ lực thực hiện một diễn biến, theo đó, những tông đồ giáo dân mà chúng ta đã tuyển chọn và chuẩn bị trong giai đoạn Tiền Cursillo, sẽ được giới thiêu tham dự một khóa đào luyện qui mô để sống những gì là căn bản hầu trở thành một Kitô hữu.


Page 2 of 2

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com