SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM A

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN (24/05/2020)

LỆNH TRUYỀN VÀ LỜI HỨA CỦA ĐẤNG PHỤC SINH

[Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20]  

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Hơn ai hết các Tông Đồ trông chờ nhiều điều ở cuộc hẹn của Đức Giê-su tại Ga-li-lê, vì Người vừa trải qua một biến cố trọng đại vô tiền khoáng hâu: sống lại từ cõi chết. Đức Giê-su Phục Sinh đã không để các ông phải thất vọng: Người đã ban cho các ông một mệnh lệnh và một lời hứa. Mệnh lệnh là: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”  Còn lời hứa là: “Thày ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!” Mệnh lệnh và lời hứa được đặt trên nền tảng vững chắc là quyền bính của Đấng Phục Sinh: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất."

Chúng ta hãy dành thời gian để chiêm niệm ý nghĩa của Lễ Chúa Giê-su Ki-tô Thăng Thiên và hãy mạnh dạn đi đến với chư dân như Chúa đã truyền.

  

II. LẰNG NGHE/ĐỌC LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Cv 1,1-11): "Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời" Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng; Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: "Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần".

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?" Người bảo họ rằng: "Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất". Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: "Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời".

2.2 Trong bài đọc 2 (Ep 1,17-23): "Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời". Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người; xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 28,16-20): "Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa" Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo.

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

* Là Thiên Chúa Cha, Đấng “đã biểu dương sức mạnh toàn năng nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh.

Hành động trên của Thiên Chúa Cha chính là ý nghĩa của Sự Kiện Thăng Thiên (lên trời) của Chúa Giê-su Na-da-rét.

* Là Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, Đấng

- “đã dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các môn đệ thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình.”

- đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em.”

- đã giao sứ vụ giảng dậy và làm phép rửa cho các Tông đồ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.”

- đã long trọng hứa với các Tông đồ: “Thày ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!”

- và đã lên trời trước mắt các Tông đồ: “Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.”

* Là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn ở bên cạnh và hành động cùng với Chúa Cha và Chúa Con; Đấng được Chúa Giê-su hứa ban cho các môn đệ để giúp các ngài thực thi sứ vụ mà Chúa Giê-su giao phó trước khi Người về trời.

 

3.2 Sứ Điệp Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?): Qua ba  bài Sách Thánh hôm nay, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay gồm ba khía cạnh liên kết chặt chẽ với nhau:

Thứ nhất là tin Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, Đấng đã chịu khổ hình (chết) và phục sinh, đã thăng thiên về trời.  

Thứ hai là tin vào lời hứa của Người: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Thứ ba là thực thi lệnh truyền của Người cũng là sứ vụ Người giao cho chúng ta: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.”

Mỗi người được Thiên Chúa và Hội Thánh mời nhìn lại mình xem trong cuộc sống hàng ngày mình đã thể hiện lòng tin và đã chu toàn sứ vụ như thế nào?

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như người bạn sống với bạn mình, như môn đệ sống với Thầy. Sống bằng cả một tấm lòng yêu thương, tôn kính và tuân phục!

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hay giáo huấn của Lời Chúa qua 2 bước:

* Bước 1: Tăng cường lòng tin đối với Chúa Giê-su Ki-tô và với lời Người hứa, nhờ:  

- đọc, suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày;

- chia sẻ Lời Chúa trong nhóm nhỏ;

- học hỏi và cầu nguyện Thánh Kinh;

- đào luyện tâm linh;

- các việc bác ái, từ bỏ và dấn thân.

* Bước 2: Hiến dâng tài năng, tâm trí, của cải và thời gian cho công cuộc loan báo Tin Mừng và hướng dẫn đời sống tâm linh cho những người cần được giúp đỡ.  

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 “Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Ngườ.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân các nước, nhất là cho những người chưa nhận biết Chúa Giê-su Ki-tô và Thiên Chúa là Cha của Người, để họ được Thần Khí khôn ngoan mặc khải về Mầu Nhiệm của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Ki-tô - nhất là cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ -, để mọi Ki-tô hữu trở thành người rao giảng Tin Mừng Cứu Độ!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo dân của giáo xứ/cộng đoàn/cộng đồng chúng ta, để mọi người vững tin vào lời hứa và sự hiện diện của Chúa Giê-su Ki-tô trong cuộc đời mỗi người!         

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em”  Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nhà truyền giáo trên mọi nẻo đường để họ nhận được sức mạnh của Thần Khí Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

   Sài Gòn ngày 20/05/2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 


SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH (03/05/2020)

“TÔI ĐẾN ĐỂ CHIÊN ĐƯỢC SỐNG VÀ SỐNG DỒI DÀO!”

[Cv 2,14a.36-41; 1 Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10]  

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong nhiều thập niên gần đây Giáo Hội Công Giáo có diễm phúc là có được những Vị Giáo Hoàng vĩ đại khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ: từ Đức Gioan XXIII, Đức Phaolô VI, Đức Gioan Phaolô I và II cho đến Đức Bênêđitô XVI và Đức Phanxicô, các Vị Giáo Hoàng trên đều là các vĩ nhân về thánh thiện và khôn ngoan. Nhưng trước hết các vị Giáo hoàng kể trên đều là các MỤC TỬ NHÂN LÀNH đúng như lời của Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô: “Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào!”

Mừng Lễ Chúa Chiên Lành năm nay chúng ta hãy chiêm ngắm dung nhan Chúa Giêsu Kitô, là Con Một Thiên Chúa và là Chúa chúng ta, được phản chiếu trên gương mặt hiền từ và đời sống thánh thiện của các vị Giáo hoàng cũng như của các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân đã hy sinh cho đoàn chiên, nhất là trong thời dịch cúm Covid-19 này.

 

II. LẰNG NGHE/ĐỌC LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Cv 2,14a.36-41):  "Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Đấng Kitô" Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: "Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng: Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Đấng Kitô".

Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các Tông đồ khác rằng: "Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?" Phêrô nói với họ: "Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội; và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng, đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em, và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến". Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa, và khuyên bảo họ mà rằng: "Anh em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này". Vậy những kẻ chấp nhận lời ngài giảng, đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng ba ngàn người gia nhập đạo.

 

2.2 Trong bài đọc 2 (1 Pr 2,20b-25):  "Anh em đã trở về cùng Đấng canh giữ linh hồn anh em" Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh em được gọi làm việc đó, vì Đức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết chân Người. Người là Đấng không hề phạm tội, và nơi miệng Người không thấy điều gian trá. Bị phỉ báng, Người không phỉ báng lại; bị hành hạ, Người không ngăm đe; Người phó mình cho Đấng xét xử công minh; chính Người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác Người trên cây khổ giá, để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công chính; nhờ vết thương của Người, anh em đã được chữa lành. Xưa kia, anh em như những chiên lạc, nhưng giờ đây, anh em đã trở về cùng vị mục tử và Đấng canh giữ linh hồn anh em.

 

2.3 Trong Bài Tin Mừng (Ga 10,1-10): "Ta là cửa chuồng chiên" Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ". Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung (Thiên Chúa là Đấng nào?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

- Là Thiên Chúa Cha, Đấng đã đặt Chúa Giê-su - Đấng đã bị người Do-thái treo trên thập giá - làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.

- Là chính Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã chịu đau khổ vì chúng ta, để lại một gương mẫu cho chúng ta dõi bước theo Người. Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà chúng ta đã được chữa lành.

- Là Chúa Giê-su Ki-tô là Mục Tử, Đấng đã đến trần gian để qui tụ mọi người (chiên lạc) thành một đoàn chiên và chăm lo cho chiên (là chúng ta) được sống và sống dồi dào.

3.2 Sứ Điệp Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?)

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, sứ điệp của Lời Chúa hay giáo huấn của Chúa là chúng ta hãy đến với Chúa Giê-su Ki-tô là Đức Chúa, là Đấng Ki-tô và là Mục Tử; và hãy nhập vào đoàn (ràn) chiên của Người để được sống và sống dồi dào!

[Được sống và sống dồi dào trong bản văn Phúc âm Gio-an là có sự sống siêu nhiên, sự sống thần linh, sự sống của Thiên Chúa. Có sự sống của Thiên Chúa thì sẽ sống kết hợp mật thiết  (hiệp thông) với Thiên Chúa và hiến thân cho những giá trị của Nước Trời và cho tha nhân, cách riêng cho những người cần được hướng dẫn, chăm lo, nâng đỡ và ủi an (qua hình ảnh những con chiên lạc.)]

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

Chúng ta đáp lại lời mời gọi hay sứ điệp của Chúa bằng cách đến với Chúa Giê-su Ki-tô là Đức Chúa, là Đấng Ki-tô và là Mục Tử và đón nhận từ Người sự sống thần linh.

4.1 Đến Chúa Giêsu Ki-tô là Đức Chúa, là Đấng Ki-tô và là Mục Tử để nhìn nhận Người là Chúa; là Đấng được xức dầu và sai đi; là Chúa Chiên Nhân Lành đã hiến mạng sống cho.vì chiên.  

4.2 Nhận sự sống thần linh từ Chúa Giêsu Ki-tô là Đức Chúa, là Đấng Ki-tô và là Mục Tử để chúng ta sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần; và để chúng ta cống hiến thời gian, tài năng và của cải cho tha nhân, nhất là cho những người yếu kém, bị khinh khi, thiệt thòi nhất chung quanh chúng ta.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 "Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô." Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân các nước, nhất là cho những người chưa nhận biết Chúa Giê-su Ki-tô là Đức Chúa và là Đấng Ki-tô, để họ sớm nhận ra và đón nhận Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2  “Người đã chịu đau khổ vì chúng ta, để lại một gương mẫu cho chúng ta dõi bước theo Người." Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Ki-tô - nhất là cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ -, để mọi Ki-tô hữu càng ngày càng nên giống Chúa Giê-su Ki-tô hơn.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả giáo dân trong giáo xứ chúng ta để mọi người nhận được sự sống thần linh dồi dào mà Chúa Giê-su Ki-tô là Mục Tử Nhân Lành ban tặng cho những kẻ thuộc về Người và đi theo Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4  “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.”  Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người thành tâm thiện chí để họ tìm thấy lối vào Vương Quốc của Chúa Giê-su Ki-tô là Vương Quốc Tình Thương và Cứu Độ.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

        

   Sài Gòn ngày 28/04/2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

 

 


SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH  NĂM A (26/04/2020)

MẮT HỌ LIỀN MỞ RA VÀ HỌ NHẬN RA NGƯỜI …!

[Cv 2,14.22-33; 1 Pr 1,17-21; Lc 24,13-35]  

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Tin vào Đấng Thiên Chúa đã sinh ra làm người sống cách đây hơn hai ngàn năm đã là một chuyện vô cùng khó khăn, không thể nào nói cho hết. Tin vào Đấng Thiên Chúa làm người ấy đã phục sinh từ cõi chết và hiện đang sống giữa chúng ta trong thế giới này thì quả là một sự điên rồ, nhất là khi sức mạnh của sự dữ vẫn ngày đêm hoành hành như giữa chốn vườn hoang (điển hình lá dịch cúm Covid 19)!

Vì thế mà chúng ta rất cần củng cố Niềm Tin của chúng ta vào Chúa Ki-tô Phục Sinh. Các Tông đồ (đặc biệt là Phê-rô) và hai môn đệ trên đường Emmaus giúp chúng ta trong việc hệ trọng này. Cộng đoàn Ki-tô hữu tiên khởi cũng là chỗ dựa cho niềm tin của chúng ta, vì giống như chúng ta hôm nay, cách đây hơn hai ngàn năm, họ cũng đã phải đương đầu với chuyện khó tin, chuyện không thể tin: Đức Giê-su Ki-tô đã sống lại thật vì Người là Đức Chúa!

 
II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Cv 2, 14.22-33): "Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cõi chết" Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: "Hỡi các người Do-thái và tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi! Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này: Đức Giêsu Nadarét là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng Người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã biết. Theo như Thiên Chúa đã định và biết trước, Người đã bị nộp, và anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bẻ gãy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đã giải thoát Người khỏi những đau khổ của cõi chết mà cho Người phục sinh, vì không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng Đavít đã nói về Người rằng: 'Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông: vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để Đấng Thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa'".

2.2 Trong bài đọc 2 (1 Pr 1,17-21): "Anh em được cứu độ bằng Máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền" Anh em thân mến, nếu anh em gọi Người là Cha, Đấng không thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, thì anh em hãy sống trong sự kính sợ suốt thời anh em còn lưu trên đất khách. Anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không tì ố. Người đã được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho Người sống lại từ cõi chết, và ban vinh quang cho Người để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.

(3) Trong bài Tin Mừng (Lc 24,13-35): "Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh" Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: "Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp".

Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Đoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông.

Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: "Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

* Là Thiên Chúa Cha, Đấng chẳng hề thiên vị ai, nhưng xét xử công minh, kể cả với Con Một Người là Chúa Giê-su Ki-tô: vì Người vô tội mà đã bị giết chết một cách oan uổng nên Chúa Cha đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết!

* Là Chúa Giê-su Na-da-rét,

- Đấng đã được Thiên Chúa phái đến với người Do Thái và nhân loại;

- Đấng đã được Thiên Chúa cho làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa những người đồng hương đương thời;

- Đấng đã bị các thượng tế và thủ lãnh của Đền Thờ (Do Thái giáo) nộp (cho người Rô-ma) để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 

* Là Chúa Ki-tô Phục Sinh mà các phụ nữ đã gặp khi sáng sớm ra mộ viếng xác Người; mà hai môn đệ trên đường Em-maus đã nhận ra khi Người bẻ bánh; mà Nhóm Mười Một và các bạn hữu đã tin là Người đã trỗi dậy; mà Phê-rô tông đồ trưởng đã gặp và đã làm chứng và rao giảng cách công khai trước đám đông. 

 

3.2 Sứ điệp hay Giáo Huấn Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?)

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa là chúng ta hãy tin rằng Chúa Giêsu Nadarét đã phục sinh từ cõi chết và hãy thuật lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình tức việc chúng ta tin và nhận ra sự hiện diện và hành động của Chúa Phục Sinh như thế nào (tương tự như hai môn đệ Em-maus thuật lại những gì xẩy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.)

         

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

Chúng ta đáp lại sự mạc khải và sứ điệp của Thiên Chúa bằng hai cách là sống với Thiên Chúa và thực thi ý Người (tức sứ điệp hay giáo huấn của Lời Chúa):

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương nhân loại nên đã sai Con Một Người xuống thế, chịu nạn chịu chết bởi chính những những người lãnh đạo đền thờ là tôn giáo thờ phượng một mình Thiên Chúa. 

Sống với Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã được Cha sai đến để làm nhiều dấu lạ, điềm thiêng để chứng tỏ Người là Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa, để chịu nạn chịu chết trên thập giá và ba ngày sau trỗi dậy, như lời các ngôn sứ đã loan báo từ ngàn năm trước.

Sống với Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiện diện và hành động trong  kế hoạch của Thiên Chúa Cha cũng như trong lời nói và việc làm của Chúa Giê-su Ki-tô, nhất là trong cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Người.  

 

4.2 Thực thi Sứ Điệp hay Giáo Huấn Lời Chúa

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, mỗi người tự xét mình nhờ ba câu hỏi sau:

(1) Tôi làm gì để củng cố và phát triển niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh của tôi? (nghe giảng? đọc sách? đọc và học hỏi Thánh Kinh? suy niệm và cầu nguyện? làm chứng? v.v...?)

(2) Tôi có nhận ra Chúa Ki-tô Phục Sinh đang hiện diện và hành động trong cuộc đời tôi cũng như trong xã hội và thế giới hôm nay không? (trong các biến cố lớn nhỏ? các sự kiện quan trọng? trong những can thiệp tỏ tường? trong những người công chính? trong những nỗ lực bênh vực công lý hòa bình, nhân phẩm, nhân quyền?)

(3) Tôi có thuật lại những kỳ công mà Chúa Ki-tô Phục Sinh đã làm cho tôi, cho gia đình và cộng đoàn tôi không? (tại sao không?) Tôi thuật lại cho ai? (người nhà, đồng đạo, đồng nghiệp?) bằng những cách nào? (lời nói, bài viết, tác phẩm nghệ thuật, chứng từ?)

 

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 "Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân” Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các dân tộc trong thế giới hôm nay để họ được ơn nhận ra Chúa Giê-su Ki-tô là Ngôn Sứ của Thiên Chúa.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 "Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng” Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Ki-tô, nhất là cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để mọi Ki-tô hữu, theo gương các Tông Đồ, làm chứng về Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 “Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh”  Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả giáo dân trong giáo xứ chúng ta để mọi người nhận ra Chúa trong cuộc đời của mình và can đảm làm chứng về sự hiện diện và hành động của Chúa Giê-su Phục Sinh và hiện đang sống giữa chúng ta (1).

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.    

5.4 “Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá" Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi Ki-tô hữu, nhất là cho những người đang gặp nghịch cảnh, khốn khó, bách hại để ai nấy hiểu và hiệp thông với Mầu Nhiệm Thập Giá của Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ trần gian.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.     

 

   Sài Gòn ngày 20/04/2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

---------------

(1) Xin mời các bạn tìm đọc cuốn sách “rất đáng đọc” của linh mục Lm Emiliano Tardif có tựa đề CHÚA GIÊ-SU ĐANG SỐNG, nơi các tiệm sách Công giáo hoặc trên website thanhlinh.net, Trang 
 Attachments area
 
 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A (19/04/2020)

TÔN VINH VÀ QUẢNG BÁ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

[Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9]  

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Từ ngày Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II được tuyên Thánh (27/04/2014) Lễ Kính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa như có thêm sức lôi cuốn trong Hội Thánh, vì chính Thánh Giáo Hoàng đáng kính yêu ấy là người đã cỗ võ mạnh mẽ Lòng Thương Xót Chúa trong triều đại Giáo Hoàng của ngài. 
Còn Thánh Nữ Maria Faustina (1) là người đã được Thiên Chúa tỏ cho biết mong muốn của Người là Hội Thánh tôn sùng và cổ võ Lòng Chúa Thương Xót: “Ta muốn ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót là một trợ giúp và nơi trú ẩn cho mọi linh hồn và nhất là cho những người tội lỗi đáng thương. Trong ngày ấy, Lòng Thương Xót của Ta sẽ rộng mở; Ta sẽ tuôn đổ một đại dương hồng ân xuống các linh hồn đến gần nguồn mạch Lòng Thương Xót của Ta.” (Trích nhật ký, số 699). 
Vì thế các bài Thánh Kinh hôm nay phải được chúng ta đọc và suy niệm trong tâm tình hân hoan và biết ơn được nhân đôi. 

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

 

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Cv 2, 42-47): "Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung" Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các Tông đồ, việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện. Mọi người đều có lòng kính sợ. Vì các Tông đồ làm nhiều việc phi thường và nhiều phép lạ tại Giêrusalem, nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ bán tài sản gia nghiệp, rồi phân phát cho mọi người tuỳ nhu cầu từng người.

Hằng ngày họ hợp nhất một lòng một ý cùng nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà, họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ; họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân mến chuộng. Hằng ngày Chúa cho gia tăng số người được cứu rỗi.

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (1 Pr 1,3-9): "Nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống" Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mạc khải trong thời sau hết. Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải sầu khổ một ít lâu giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện, nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần, nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự khi Đức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài; bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn.

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Ga 20,19-31): “Tám ngày sau, Đức Giêsu hiện đến” Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

 

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

* Là Đấng đã dùng quyền năng (điềm thiêng dấu lạ) mà tập họp các tín hữu đầu tiên thành một cộng đoàn hiệp thông, yêu thương, đoàn kết và san sẻ!

* Là Thân Phụ của Chúa Giê-su Chúa chúng ta và là Đấng đã ban cho chúng ta lòng tin và niềm hy vọng nhờ cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.

* Là chính Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã được Thiên Chúa Cha cho trỗi dậy từ cõi chết và đã hiện ra với các môn đệ để củng cố lòng tin và huấn luyện các ngài bằng lời giáo huấn và bằng nhiều dấu lạ.

 

3.2 Sứ điệp hay Giáo huấn của Lời Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa là Tin & Làm Chứng cho Chúa Ki-tô Phục Sinh và cho Thiên Chúa là Cha của Chúa Ki-tô là Đấng Giầu Lòng Thương Xót đối với các môn đệ và loài người.

Làm chứng hay thể hiện lòng tin vào Thiên Chúa là Đấng Giầu Lòng Thương Xót bằng tâm tình, thái độ, cử chỉ, lời nói và việc làm.

Làm chứng hay thể hiện lòng tin ấy không chỉ bằng lời kinh, tiếng hát mà còn bằng cách truyền bá Lòng Thương Xót ấy trong gia đình và nhất là ngoài xã hội loài người hôm nay.

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

 

4.1 Sống với Thiên Chúa  

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng luôn chăm lo cho Ít-ra-en và tuyển chọn những con người thích hợp (là vua Đa-vít và là chính Con Một Thiên Chúa) để chăm lo cho dân. Thiên Chúa đối xứ với Ít-ra-en cũ thế nào thì cũng đối xử với Ít-ra-en mới là Hội Thánh y như vậy!  

Sống với Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã được Cha sai đến để làm ánh sáng cho trần gian và đưa các Ki-tô hữu vào thế giới sự sáng.

Sống với Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiện diện và hành động trong lịch sử của Ít-ra-en cũng như trong lời nói và việc làm của Chúa Giê-su Na-da-rét, nhất là trong hành động chữa lành mắt người mù từ lúc mới sinh và trong mạc khải  là Con Người, là ánh sáng trần gian.   

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hay Giáo Huấn của Chúa,

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi xét mình dựa vào hai câu hỏi đơn sơ này:

- Tôi cảm nghiệm Thiên Chúa là Đấng Giầu Lòng Thương Xót như thế nào?

- Tôi truyền bá Thiên Chúa là Đấng Giầu Lòng Thương Xót bằng những cách nào? ở những nơi nào? cho những ai?

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 Bình an cho anh em!  Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các dân tộc trong thế giới hôm nay, nhất là cho các nước đang bị dịch cúm corona virus tàn phá, để các dân tộc ấy nhận được ơn bình an của Thiên Chúa qua Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ là những người đã được Thiên Chúa sai đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh cho nhân loại, để các vị ấy thực thi sứ vụ một cách trung kiên và quảng đại.

Xướng: Chúng ta cùng cầu cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 “Bình an cho anh em! Phúc cho những ai đã không thấy mà tin Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các Ki-tô hữu thuộc giáo xứ/cộng đoàn/cộng đồng chúng ta, để ai nấy được sống trong bình an của Chúa Ki-tô Phục Sinh và vững mạnh trong đức tin chính thống cùa Đạo Thánh Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho những người cứng lòng và không tin để những người ấy thay đổi tư duy và hành động mà sống theo ánh sáng của lương tri và Thần Khí.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

Sài Gòn ngày 13/04/2020   

---------------------------

(1) Thánh Nữ Faustina Kowalska sinh ngày 25/8/1905 ở Glogowiec, nước Ba Lan và qua đời tại Cracovia năm 1938, lúc mới có 33 tuổi. Faustina là con thứ 3 trong đại gia đình gồm 10 anh chị em của một gia đình nông dân rất sùng đạo. Lúc 16 tuổi, Faustina làm việc trong những gia đình khá giả. Năm 20 tuổi, Faustina xin vào tu tại Dòng các Nữ tu Đức Trinh Nữ rất thánh, Mẹ của Lòng Thương Xót. Từ nhỏ Faustina đã nổi bật về đức tin, lòng mộ đạo và sự vâng lời. Faustina thường lập đi lập lại lời này: “Nơi Chúa Giêsu có tất cả sức mạnh của tôi.”

Trong 13 năm sống trong Dòng, Faustina đã được nhiều ơn mặc khải và thị kiến (visions). Ngày 22/2/1931, trong lúc ở tại tu viện ở Crakow, chị đã thị kiến Chúa Giêsu hiện ra với chị, và yêu cầu chị thực hành ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa. Chị thấy Chúa Giê-su trong phẩm phục màu trắng với một tay chúc lành,còn tay kia chỉ vào tim của Chúa. Tấm hình đã được vẽ lại và loan truyền đi khắp thế giới . Sau những lần mạc khải, nữ thánh Faustina đã ghi chép lại rằng Chúa Giê-su yêu cầu lần chuỗi kính Lòng Thương Xót Chúa, để cầu cho người mắc tội trọng và cũng có thể khấn xin ơn riêng cho mình. Vào ba giờ chiều mỗi ngày, hãy cầu nguyện cho kẻ có tội cùng tưởng niệm cái chết của Chúa Giê-su, vì Chúa cũng đã sinh thì trong giờ này.

Trong cuốn nhật ký “Lòng Thương Xót Chúa Trong Linh Hồn Tôi“ chị Faustina viết: “Buổi chiều khi đang ở trong phòng, tôi bổng thấy một thị kiến: Chúa hiện ra trong trang phục màu trắng, bàn tay mặt giơ lên như để chúc lành, bàn tay trái áp nơi con tim, từ nơi đó phát xuất hai luồng ánh sáng, một luồng đỏ và một luồng trắng. Tôi im lặng nhìn chằm chặp vào Chúa. Tâm hồn tôi dâng lên một nỗi sợ hãi, nhưng đồng thời với một niềm vui sướng khôn tả. Sau đó, Chúa Giê-su nói với tôi: “Con hãy họa một bức ảnh giống như con đã thấy, kèm theo chữ: “Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài". Ta hứa rằng linh hồn nào tôn sùng Ta qua hình ảnh này- sẽ không bị hư mất. Ta cũng hứa sẽ cho họ được chiến thắng những kẻ thù của họ trên trái đất này, đặc biệt là trong giờ chết. Ta sẽ bảo vệ họ như chính bảo vệ vinh quang của Ta. Ta sẽ hiến dâng nhân loại một nguồn mạch mà từ đó tuôn ra những ân sủng của Lòng Thương Xót. Nguồn mạch đó là bức ảnh này và dòng chữ: “Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài“. Ta mong mỏi bức ảnh này phải được tôn sùng đầu tiên trong nhà nguyện của con, sau đó trên toàn thế giới “. (Trích tài liệu của thanhlinh.net/ lòng thương xót).

 

Chúng ta cũng có thể cầu nguyện bằng những lời này:

 

1. Lạy Thiên Chúa Cha là Đấng Giầu Lòng Thương Xót, Chúa đã thực hiện nhiều điềm thiêng dấu lạ để xây dựng cộng đoàn tín hữu đầu tiên và quy tụ nhiều người tin theo Chúa Ki-tô Phục Sinh là Con Một Chúa.

Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa là Đấng Giầu Lòng Thương Xót. Chúng con xin Cha ban cho chúng con và những người khát khao tìm kiếm Chúa, những dấu chỉ “hiển nhiên” của sự hiện diện và hành động yêu thương của Cha trong chúng con và trong cộng đồng xã hội hôm nay!

 

2. Lạy Thiên Chúa Cha là Đấng Giầu Lòng Thương Xót, Chúa đã làm cho Con Chúa là Đức Giê-su trỗi dậy từ cõi chết, đã để cho Người hiện ra với các tông đồ và nhiều tín hữu thời sơ khai để củng cố đức tin non yếu của họ.

Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha là Đấng Giầu Lòng Thương Xót. Chúng con xin Cha ban Chúa Giê-su cho chúng con và cho những người thiện chí để chúng con trở thành các môn đệ trung kiên của Con Một Chúa!

 

3. Lạy Thiên Chúa Cha là Đấng Giầu Lòng Thương Xót, Chúa đã dùng thánh nữ Maria Faustina để khuyến khích chúng con tin vào Lòng Thương Xót Bao La của Chúa.

Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha là Đấng Giầu Lòng Thương Xót. Chúng con xin Cha ban Chúa Thánh Thần cho chúng con để chúng con mạnh dạn và hăng say truyền bá quyền năng và lòng từ bi thương xót của Chúa khắp mọi chốn mọi nơi. Amen!

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A (12/04/2020)

 

CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ PHỤC SINH

"Gioan thấy và tin,

vì chưng các tông đồ còn chưa hiểu rằng,

theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Thánh Kinh Cựu Uớc, nhất là ngôn sứ Isaia, nói nhiều về Đấng Mêsia (đuợc Thiên Chúa xức dấu tấn phong) và Cuộc Khổ Nạn Phục Sinh của Người (vd các bài ca Người Tôi Trung). Thánh Kinh Tân Ước có ba lần Chúa Giêsu loan báo cuộc Thương Khó thì trong ba lần ấy Chúa Giêsu đều nhắc đến Sự Phục Sinh của mình. Niềm tin Phục Sinh của Hội Thánh Công giáo nói chung và của mỗi người Kitô hữu chúng ta nói riêng được xây dựng trên nền tảng Thánh Kinh ấy. Ngôi mộ trồng chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ để chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cỏi chết. Điều kiện đủ để chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cỏi chết là niềm tin của các Tông Đồ và Truyền Thồng của Hội Thánh Công giáo.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 20,1-9:

 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 20,1-9:

3.1 Xác Chúa Giê-su không còn trong mộ nhưng khăn liệm và dây băng thì còn đó: chứng tỏ là Chúa Giê-su đã được mai táng ở đây. Nay thân xác Người đã không còn trong mộ này thí hoặc người ta  đã mang xác Người di nơi khác hoặc thân xác ấy đã phục sinh. Các bằng chứng khác cho chúng ta biết là Chúa Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết đúng như Thánh Kinh Cựu và Tân Ước đã loan báo và nói/vết về Người.

3.2 Chúa Giê-su đã Phục Sinh có nhiều ý nghĩa: Trước hết là Chúa Giê-su đã chiến thắng sự chết vì Người là Thiên Chúa quyền năng.

Kế đến là các lời giảng dậy, các chỉ thị giới răn của Chúa Giêsu là chân lý.

Sau cùng là con đường Chúa Giêsu đã đi (con đường thập gía) là con đường an toàn bảo đảm nhất cho sự sống đời này và đời sau của mọi người.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 20,1-9:

4.1 Chúng ta vững tin vào Mầu Nhiệm Khổ Nạn Phục Sinh của Chúa Giêsu: Đó là việc đầu tiên chúng ta có thể và phải làm. Tin vào Mầu Nhiệm Khổ Nạn Phục Sinh của Chúa Giê-su là chúng ta tin vào kế họach cứu độ của Thiên Chúa Cha và vai trò trung gian duy nhất của Chúa Giêsu.

4.2 Chúng ta thi hành những điều Chúa Giê-su đã dậy nhất là sự hy sinh từ bỏ.  Đó là việc thứ hai chúng ta có thể và phải làm. Thi hành những điều Chúa Giêsu giảng dậy là chúng ta làm cho mình trở thành môn đệ của Chúa, nên giống Chúa.

4.3 Chúng ta tình nguyện bước vào con đường thập giá để đi theo Chúa Giêsu. Đó là việc thứ ba chúng ta có thể và phải làm. Theo Chúa Giêsu thì chúng ta không có con đường nào khác để đi, ngoài con đường thập giá. Thầy đi dường nào thi môn đệ đi đường ấy.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 20,1-9:

KHAI MỞ:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giê-su, Con Cha, đã chịu khổ nạn và phục sinh. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người  quan tâm và sốt sáng với những gì Thiên Chúa đã, đang và sẽ làm cho nhân loại.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.-«Bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa biết thao thức tìm kiến Chúa trong suốt cuộc đời.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.-«Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người nhiệt thành trong việc tìm kiếm và gặp gỡ Chúa Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa mọi tín hữu biết chuyên cần học hỏi Thánh Kinh để hiều biết và yêu mến Chúa Giê-su một cách tường tận hơn!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã chịu  đau khổ, chịu chết và đã phục sinh.

Chúng con xin Cha giúp chúng con biết chạy đến với Chúa Giê-su Con Yêu Dấu  của Cha để chúng con có sức mạnh chiến thắng mọi thế lục của sự ác và sự chết.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

 

Sài Gòn ngày 11 tháng 04 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội      


SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A (05/04/2020)

CHIÊM NGẮM DUNG MẠO CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

TRONG CUỘC THƯƠNG KHÓ

[Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Nếu 4 Sách Phúc Âm đều có Bài Tường Thuật về cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su thì Bài Tường Thuật về cuộc Thương Khó trong Tin Mừng Mát-thêu (26,14 - 27,66) là Bài Tường Thuật đầy đủ và gây xúc cảm nhất. Vì thế mà Giáo Hội cho chúng ta đọc Bài Tường Thuật ấy ngay đầu Tuần Thánh. Với tâm tình kính tôn, yêu mến và cảm tạ chúng ta hãy chiêm ngắm dung mạo tuyệt đẹp của Con Thiên Chúa làm người và chịu đau khổ để cứu chuộc chúng ta và toàn thể nhân loại.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BỐN BÀI THÁNH KINH

2.1 TRONG BÀI PHÚC ÂM: Mt 21, 1-11

"Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây, dẫn về đây cho Thầy; và nếu có ai bảo các con điều gì, thì hãy nói: Chúa cần đến chúng, và Ngài sẽ gởi trả lại ngay". Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã phán:

"Các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng: Kìa vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, ngồi trên lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở đồ".

Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: "Hoan hô con vua Đavit! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!"

Khi Ngài vào thành Giêrusalem, thì cả thành phố náo động và nói rằng: "Người đó là ai vậy?" Dân chúng trả lời rằng: "Người ấy là Tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nadarét, xứ Galilêa".

THÁNH LỄ

2.2 TRONG BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-7

"Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn".

(Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.

2.3 TRONG BÀI ĐỌC II: Pl 2, 6-11

"Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Chúa Giêsu Kitô, tuy là Đthân phậnđThiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.

2.4 TRONG BÀI THƯƠNG KHÓ: Mt 26, 14 - 27, 66

Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai, tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và nói với họ: 

S. "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?" 

C. Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: 

S. "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?" 

C. Chúa Giêsu đáp:

LM: "Các con hãy vào thành, đến với một người kia nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông".

C. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua. Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói:

LM: "Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy". 

C. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: 

S. "Thưa Thầy, có phải con không?" 

C. Người trả lời rằng:

LM: "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ nộp Thầy. Thực ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ sẽ nộp Con Người! Thà người đó đừng sinh ra thì hơn!" 

C. Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa Người rằng: 

S. "Thưa Thầy, có phải con chăng?" 

C. Chúa đáp:

LM: "Đúng như con nói".

C. Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: 

LM: "Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Ta". 

C. Đoạn Người cầm lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ mà phán: 

LM: "Tất cả các con hãy uống chén này, vì này là Máu Ta, Máu Tân Ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Thầy bảo các con: Từ nay, Thầy sẽ không còn uống chất nho này nữa cho đến ngày Thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước Cha Thầy".

C. Sau khi hát thánh vịnh, Thầy trò liền lên núi Ôliu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo các ông:

LM: "Tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy trong chính đêm nay, vì có lời chép rằng: 'Ta sẽ đánh chủ chăn, và các chiên trong đoàn sẽ tan tác'. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilêa trước các con". 

C. Phêrô liền thưa: 

S. "Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, riêng con, con sẽ không bao giờ vấp phạm". 

C. Chúa Giêsu đáp:

LM: "Thầy bảo thật con, chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Thầy ba lần". 

C. Phêrô lại thưa: 

S. "Dù có phải chết cùng Thầy, con sẽ không chối Thầy". 

C. Và tất cả các môn đệ cùng nói như vậy.

Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Ghếtsêmani, và Người bảo các môn đệ:

LM: "Các con hãy ngồi đây để Thầy đến đàng kia cầu nguyện". 

C. Đoạn Chúa đưa Phêrô và hai người con ông Giêbêđê cùng đi, Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu não. Lúc ấy, Người bảo các ông:

LM: "Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được; các con hãy ở lại đây và thức với Thầy". 

C. Tiến xa hơn một chút, Người sấp mặt xuống, cầu nguyện và nói:

LM: "Lạy Cha, nếu được, xin cho Con khỏi chén này! Nhưng đừng như ý Con muốn, một theo ý Cha muốn". 

C. Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô: 

LM: "Chẳng lẽ các con không thức cùng Thầy được lấy một giờ ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ: vì tinh thần thì lanh lẹ, nhưng xác thịt thì yếu đuối". 

C. Rồi Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng:

LM: "Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà Con phải uống, thì xin theo ý Cha". 

C. Đoạn Người trở lại và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông nặng trĩu. Người để mặc các ông và đi cầu nguyện lần thứ ba, vẫn lại những lời như trước. Sau đó Người trở lại với các môn đệ và bảo: 

LM: "Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi! Này sắp đến giờ Con Người sẽ bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Các con hãy chỗi dậy. Chúng ta hãy đi: này kẻ nộp Thầy đã tới gần". 

C. Người còn đang nói, thì đây, Giuđa, một trong nhóm mười hai, và cùng với y có lũ đông mang gươm giáo gậy gộc, do các thượng tế và kỳ lão trong dân sai đến. Vậy tên nội công đã dặn họ ám hiệu này: 

S. "Hễ tôi hôn người nào, thì đó chính là Người, các ông hãy bắt lấy". 

C. Tức khắc Giuđa tới gần Chúa Giêsu và nói: 

S. "Chào Thầy". 

C. Và nó hôn Người. Nhưng Chúa Giêsu bảo:

LM: "Hỡi bạn, bạn đến đây làm chi?" 

C. Lúc đó chúng xông tới, tra tay bắt Chúa Giêsu. Ngay sau đó, một trong những người vẫn theo Chúa Giêsu, giơ tay rút gươm và chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. Chúa Giêsu liền bảo:

LM: "Con hãy xỏ ngay gươm vào bao: vì tất cả những kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. Nào con tưởng rằng Thầy không thể xin Cha Thầy và Ngài sẽ tức khắc gởi đến hơn mười hai cơ binh thiên thần sao? Mà như thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh bảo: Sự thế phải như vậy?" 

C. Lúc đó Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng:

LM: "Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày Ta ngồi trong đền thờ, giữa các ngươi, mà các ngươi không bắt Ta. Nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời các tiên tri đã chép". 

C. Bấy giờ các môn đệ bỏ Người và chạy trốn hết.

Những kẻ đã bắt Chúa Giêsu điệu Người đến thầy thượng tế Caipha. Nơi đây các luật sĩ và kỳ lão đã hội họp. Phêrô theo Người xa xa cho tới dinh thầy thượng tế. Rồi ông vào trong dinh ngồi cùng bọn đầy tớ, xem việc xảy ra thế nào. Vậy các thượng tế và tất cả công nghị tìm chứng gian cáo Chúa Giêsu để lên án xử tử Người. Và họ đã không tìm được, mặc dù đã có một số đông chứng nhân ra mắt. Sau cùng, hai người làm chứng gian đến khai rằng: 

S. "Người này đã nóiTa có thể phá đền thờ Thiên Chúa và xây cất lại trong ba ngày". 

C. Bấy giờ thầy thượng tế đứng lên nói: 

S. "Ông không trả lời gì về các điều những người này đã cáo ông ư?" 

C. Nhưng Chúa Giêsu làm thinh, nên thầy thượng tế bảo Người: 

S. "Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, ta truyền cho ông hãy nói cho chúng ta biếtÔng có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?" 

C. Chúa Giêsu trả lời:

LM: "Ông đã nói đúng. Nhưng Ta nói thật với các ông: rồi đây các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng, và sẽ đến trên đám mây". 

C. Bấy giờ thầy thượng tế xé áo mình ra và nói: 

S. "Nó đã nói lộng ngôn! Chúng ta còn cần gì đến nhân chứng nữa? Đây các ngài vừa nghe lời lộng ngôn. Các ngài nghĩ sao?" 

C. Họ đáp lại: 

S. "Nó đáng chết!" 

C. Bấy giờ chúng nhổ vào mặt Người, đấm đánh Người, lại có kẻ tát vả Người mà nói rằng: 

S. "Hỡi Kitô, hãy bói xem, ai đánh ông đó?" 

C. Còn Phêrô ngồi ở ngoài sân. Một đầy tớ gái lại gần và nói: 

S. "Ông nữa, ông cũng đã theo Giêsu người xứ Galilêa". 

C. Nhưng ông chối trước mặt mọi người mà rằng: 

S. "Tôi không hiểu chị muốn nói gì?" 

C. Khi ông lui ra đến cổng, một đầy tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó: 

S. "Ông này cũng theo Giêsu người Nadarét". 

C. Ông thề mà chối rằng: 

S. "Tôi không biết người ấy". 

C. Một lúc sau, mấy người đứng đó lại gần mà nói với Phêrô rằng: 

S. "Đúng rồi, ngươi cũng thuộc bọn ấy. Vì chính giọng nói của ngươi tiết lộ tông tích ngươi". 

C. Bấy giờ ông rủa mà thề rằng: ông không hề biết người ấy. Tức thì gà gáy. Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói: "Trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần", và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết.

Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ lão trong dân hội họp bày mưu giết Chúa Giêsu. Họ trói Người và điệu đi nộp cho tổng trấn Phongxiô Philatô. Bấy giờ Giuđa, kẻ nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận, đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ lão mà nói rằng: 

S. "Tôi đã phạm tội vì nộp máu người công chính". 

C. Nhưng họ trả lời: 

S. "Can chi đến chúng tôi! Mặc kệ anh!" 

C. Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy bạc đó và nói: 

S. "Không nên để bạc này vào kho vì là giá máu". 

C. Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thửa ruộng của người thợ gốm làm nơi chôn cất những người ngoại kiều. Bởi thế, ruộng ấy cho đến ngày nay được gọi là Haselđama, nghĩa là ruộng máu. Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia nói: "Chúng đã lấy ba mươi đồng bạc là giá do con cái Israel đã mặc cả mà bán Đấng cao trọng. Và họ mang tiền đó mua ruộng của người thợ gốm như lời Chúa đã truyền cho tôi".

Vậy Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn, và quan hỏi Người rằng: 

S. "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" 

C. Chúa Giêsu đáp:

LM: "Ông nói đúng!" 

C. Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo Người thì Người không trả lời chi cả. Bấy giờ Philatô bảo Người:

S. "Ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao?" 

C. Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên.

Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Baraba. Vậy Philatô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó rằng: 

S. "Các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba hay Giêsu mà người ta vẫn gọi là Kitô?" 

C. Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp Người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng: 

S. "Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy"

C. Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi giục dân xin tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ: 

S. "Trong hai người đó các ngươi muốn ta phóng thích ai?" 

C. Họ thưa: 

S. "Baraba!" 

C. Philatô hỏi: 

S. "Vậy đối với Giêsu gọi là Kitô, ta phải làm gì?" 

C. Họ đồng thanh đáp: 

S. "Đóng đinh nó đi!" 

C. Quan lại hỏi: 

S. "Nhưng người này đã làm gì nên tội?" 

C. Chúng càng la to: 

S. "Đóng đinh nó đi!" 

C. Bấy giờ Philatô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói: 

S. "Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi". 

C. Toàn dân đáp: 

S. "Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi". 

C. Bấy giờ quan phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá.

Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh Người. Họ lột áo Người ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người và trao vào tay mặt Người một cây sậy, họ quỳ gối trước mặt Người mà nhạo báng rằng: 

S. "Tâu vua dân Do-thái!" 

C. Đoạn họ khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy đập trên đầu Người. Khi đã chế nhạo Người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho Người và điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Xyrênê tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho Người.

Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Họ cho Người uống rượu hoà với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh Người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo Người, để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: "Chúng đã chia nhau áo Ta, còn áo ngoài của Ta, chúng đã bắt thăm". Rồi họ ngồi lại canh Người. Họ cũng đặt trên đầu Người bản án viết như sau: Người này là Giêsu, vua dân Do-thái. Lúc ấy, cùng với Người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả.

Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người và nói: 

S. "Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi, nếu là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi!" 

C. Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo Người rằng: 

S. "Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình! Nếu nó là vua dân Do-thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói"Ta là Con Thiên Chúa!" 

C. Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với Người cũng nhục mạ Người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: 

LM: "Eli, Eli, lema sabachtani!" 

C. Nghĩa là: 

LM: "Lạy Chúa con, lạy Chúa con! sao Chúa bỏ con!" 

C. Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: 

S. "Nó gọi tiên tri Elia". 

C. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy dấm và cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Nhưng có kẻ lại bảo: 

S. "Hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không?" 

C. Đoạn Chúa Giêsu lại kêu lên lớn tiếng và trút hơi thở.

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)

Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động và các sự xảy ra, thì thất kinh sợ hãi và nói: 

S. "Đúng người này là Con Thiên Chúa". 

C. Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa; họ là những người đã theo giúp Chúa Giêsu từ xứ Galilêa. Trong số đó có Maria Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse, và mẹ các người con của Giêbêđê.

Tới chiều có một người giàu sang quê ở Arimathia tên là Giuse, cũng đã làm môn đệ Chúa Giêsu, ông đi gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. Bấy giờ Philatô truyền giao xác cho ông. Vậy ông Giuse lấy xác, liệm trong một khăn sạch, và đặt trong mồ mà ông đã cho đục trong đá, rồi ông lăn một tảng đá lớn lấp cửa mồ lại và ra về. Còn Maria Mađalêna và bà Maria kia cùng ngồi đó nhìn vào mộ.

Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và biệt phái đến dinh Philatô trình rằng: 

S. "Thưa ngài, chúng tôi nhớ, lúc sinh thời tên bịp bợm ấy có nói'Sau ba ngày, Ta sẽ sống lại'. Vậy xin ngài truyền lệnh cho canh mộ đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ nó lấy trộm xác rồi phao đồn với dân chúng rằng:Người đã từ cõi chết sống lại! Và như thế, sự gian dối này lại còn tai hại hơn trước". 

C. Philatô trả lời: 

S. "Các ông đã có lính canh thì cứ đi mà canh như ý". 

C. Họ liền đi và đóng ấn niêm phong tảng đá và cắt lính canh giữ mồ. Đó là lời Chúa.

 

III. CHIÊM NGẮM DUNG MẠO CỦA CHÚA GIÊ-SU VÀ KHÁM PHÁ RA SỨ ĐIỆP CỦA BÀI THƯƠNG KHÓ TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU.

3.1 Dung Mạo Chúa Giê-su trong Bài Thương Khó Mt 26,14 – 27,66 có những nét đáng chúng ta ghi nhận trong tâm trí, như sau:

- Một là Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a bị bán rẻ cho kẻ thù, bởi một trong mười hai môn đệ là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt. Tại sao Giu-đa lại bán Thày mình lấy một số tiền còm như thế? Có người cho rằng vì hắn tham tiền! Có người cho rằng không phải là vì Giu-đa tham tiền mà vì ý đồ chính trị. Có người cho rằng vì Giu-đa vừa tham tiền vừa có ý đồ chính trị. Ý đồ chính trị làm động cơ cho việc Giu-đa bán Thày là: Giu-đa đã chứng kiến quyền năng của Đức Giêsu và tin rằng Thày mình đúng là Đấng phải đến để thiết lập Vương Quốc của Thiên Chúa. Nhưng Giu-đa không đủ kiên nhẫn chờ đợi ngày Thiên Chúa ra tay và nhất là không chấp nhận con đường cứu thế của Đức Giê-su là con đường đau khổ. Con đường mà Giu-đa muốn Đức Giê-su theo là con đường vinh quang tức chiến thắng bằng bạo lực. Thấy Đức Giê-su cứ “dùng dằng” và “vô tư” trước âm mưu của kẻ thù, Giu-đa tìm cách đẩy Đức Giê-su vào chân tường để cưỡng ép Người dùng quyền năng và vũ lực mà làm cho thiên hạ phải bái phục. Giu-đa bị cám dỗ y như chính Đức Giê-su đã từng bị Xa-tan cám dỗ trong hoang địa. Nhưng Đức Giê-su đã chiến thắng Xa-tan và cám dỗ của nó, còn  Giu-đa thì đã thất bại và nghe theo nó. Đức Giê-su chọn là Mê-si-a tự hạ, tự hủy, khiêm cung và tự hiến, còn Giu-đa thì đã không chấp nhận điều ấy.

- Hai là trong bữa ăn cuối cùng của Thày trước lễ Vượt Qua năm 33, Chúa Giê-su là Đấng hết mực yêu thương chăm sóc các môn đệ bằng viêc lập Bí Tích Thánh Thể là Hiến Tế Tình Yêu và các Thừa Tác Viên có chức thánh để các ngài lặp lại Hiến Tế ấy : “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thày; Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thày…Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.”

- Ba là trong vườn Cây Dầu Chúa Giê-su đã phải chịu nỗi cô đơn tột cùng trước viễn cảnh cuộc Thương Khó. Kể cả ba môn đệ thân tín nhất là Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê, cũng không chia sẻ được những gì chứa chất trong tâm hồn Người và những gì đang chờ đợi Người ở phía trước. Nhưng Chúa Giê-su đã tỏ ra rất dũng cảm và tuyệt đối vâng phục Thánh Ý của Cha: ”Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi,, thì xin vâng ý Cha”. Tại đây chúng ta còn khám phá Chúa Giê-su là Đấng bị rình bắt, như một tên bất lương; đồng thời bị phản bội bằng một cái hôn gỉa hình mang tính “chỉ điểm” của Giu-đa! Cũng tại đây chúng ta còn khám phá Chúa Giê-su có tấm lòng hiền lành, dịu dàng, ưa chuộng hòa bình và chủ trương bất bạo động: “Hãy xỏ gươm vào vỏ...”

- Bốn là Chúa Giê-su là Đấng đã bị chối bỏ bởi một trong bốn môn đệ đầu tiên và hết sức thân cận là Phê-rô, Tông đồ Trưởng của Nhóm Mười Hai. Phê-rô đã được  Đức Giê-su ưu ái cách đặc biệt khi được chứng kiến những giây phút rất riêng tư  và bí mật của Thày (trên Núi Ta-bo, trong Vườn Cây Dầu). Tại sao Phê-rô lại chối bỏ Thày mình một cách quá dễ dàng như thế? Chỉ có một lý do: Phê-rô là một kẻ nhát gan! Mới trước đó không lâu, chính Phê-rô còn khăng khăng quả quyết với Thày: “Dầu tất cả có vấp ngã đi chăng nữa, thì con cũng nhất định là không?” Nhưng chỉ mấy giờ sau thì Phê-rô đã chối phăng mối liên hệ của mình với Thày khi bị hai đứa tớ gái và gia nhân nhà thượng tế hạch hỏi. Ba lần bị hỏi là ba lần chối thẳng thừng: “Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì! Tôi thề là không có biết người mà các ông nói đó!”

- Năm là sau khi bị Phê-rô chối, Chúa Giê-su còn bị các môn đệ khác bỏ rơi. Giu-đa đã bán Chúa. Phê-rô đã chối Chúa. Còn các môn đệ khác thì cũng chẳng hơn gì. Trừ  Gio-an có mặt dưới chân thập giá (theo Tin Mừng Gio-an) thì tất cả các môn đệ khác đều đã cao chạy xa bay và trốn biệt tăm biệt tích vì sợ hãi. Họ cũng nhát sợ như Phê-rô! Thế mà trước đó họ cũng thề thốt với Thầy như Phê-rô vậy.

- Sáu là tại dinh thượng tế Cai-pha, Chúa Giê-su là nạn nhân của những âm mưu đen tối và hèn hạ của giới hữu trách Đền Thờ Giê-ru-sa-lem và Do-thái giáo của người Ít-ra-en: Họ là các thượng tế, kinh sư  và kỳ mục của dân, tức là giới lãnh đạo cao cấp của Đền Thờ. Họ tìm mọi cách (kể cả vu oan, chứng dối) để loại trừ Người, chỉ vì Người không đi theo họ, không phục vụ quyền lợi của họ và làm giảm uy tín của họ. Tại dinh tổng trấn Phi-la-tô là đại diện của chính quyền đế quốc Ro-ma đô hộ, Chúa Giê-su là nạn nhân của viên tổng trấn vừa nhát gan vừa tham quyền cố vị, khi ông ta nhắm mắt làm ngơ trước người vô tội bị oan và đồng lõa với giới lãnh đạo Do-thái giáo, để khử trừ vị thiên sai và ngôn sứ vô tội.

- Bầy là Chúa Giê-su là Đấng bị đóng đinh và treo trên cây Thập giá trên ngọn đồi Gol-go-tha, nơi hành quyết những tên tội phạm hình sự. Ở đây trước khi nhắm mắt lìa đời Chúa Giê-su còn bị nhạo báng, sỉ vả và thách thức! Nhưng chính ở trên Cây Gỗ này mà Tình Yêu Cứu Chuộc của Thiên Chúa đã được thể hiện một cách mãnh liệt và huy hoàng nhất!

 

3.2 Những Sứ Điệp của Bài Thương Khó Mt 26,14 - 27,66:

- Sứ điệp đầu tiên là chúng ta hãy đón nhận và tôn vinh Tình Yêu vô bờ bến của Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa làm người, đã chịu nạn chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Vì yêu thương và cứu độ loài người theo ý định của Chúa Cha, nên Chúa Giê-su đã chấp nhận mọi cực hình trong tinh thần và thể xác.

- Sứ điệp thứ hai là chúng ta hãy suy gẫm và tìm hiểu tính bí nhiệm của chương trình hay kế hoạch của Thiên Chúa. Thiên Chúa toàn năng toàn trí có thể cứu chuộc loài người bằng trăm triệu cách mà lại chọn con đường Thập giá. Thiên Chúa cực thánh đã trở thành một kẻ tội phạm đáng khinh bỉ, bị phản bội, bị đầy đọa một cách bất công….

- Sứ điệp thứ ba là chúng ta hãy cảnh giác với sự tráo trở của lòng dạ con người nơi chính bản thân chúng ta. Chúa Giê-su đã là nạn nhân của sự nhát gan của các tông đồ và tổng trấn Phi-la-tô. Người cũng đã là nạn nhân của sự xảo trá, ghen tỵ nhỏ nhen của giới lãnh đạo tôn giáo. Người còn là nạn nhân của sự tàn ác, vũ phu của bọn lính và sự vô ơn của đám đông quần chúng, thì chúng ta đừng quá ngây thơ mà cho rằng không ai có thể phản bội chúng ta!

 

IV. PHẦN ĐÁP TRẢ CỦA CHÚNG TA

Đọc/Nghe bài Thương Khó của Tin Mừng Mát-thêu (26,14 - 27,66) chúng ta không thể không đặt cho mình  ba câu hỏi sau:

- Một là tôi có suy nghĩ và hành động giống Giu-đa không? Có bao giờ tôi muốn Đức Giê-su làm theo ý mình không? Có bao giờ tôi đã cam tâm bán rẻ Đức Giê-su và Đạo Thánh của Người để lấy một chút vinh hoa, phú quí, quyền chức, tiền bạc hay thú vui không?

- Haì là tôi có suy nghĩ và hành động giống Phê-rô không? Phê-rô yêu Thày thật sự và với tất cả tâm hồn và bầu nhiệt huyết. Nhưng Phê-rô ỷ vào sức riêng mình và sợ chết. Còn tôi, tôi có ỷ sức mình, có tự cao, tự đại, kiêu căng mà coi thường sự giòn mỏng của bản thân mình không? Tôi có sợ bị liên lụy với Đức Giê-su không?

- Ba là tôi có suy nghĩ và hành động giống như các môn đệ khác của Đức Giê- su không? Tôi có nhát đảm, có sợ bị thiệt thòi, sợ bị sa thải, sợ mất việc làm, sợ bị trù dập, sợ bị mang tiếng là người duy tâm lạc hậu khi người ta biết tôi là người Công giáo, là Ki-tô hữu không?

 

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su là Ngôi Lời Nhập Thể, là Bánh Hằng Sống, là Hy Lễ dâng lên Chúa Cha vì tội lỗi thế gian và tội lỗi của con.

Xin ban cho con

ơn nhận biết và can đảm tuyên xưng Chúa là Ngôi Lời,

ơn biết rao giảng, loan truyền Chúa là Sự Thật,

ơn biết đi theo con đưòng của Chúa vì chỉ có Chúa là Đường,

ơn biết thắp lên Ánh Sáng Tin Mừng vì Chúa là Ánh Sáng,

ơn biết chết cho mình và sống cho Chúa vì Chúa là Sự Sống,

ơn biết yêu Chúa và yêu thương tha nhân vì Chúa là Tình Yêu,

ơn biết chia sẻ niềm vui với mọi người vì Chúa là Niềm Vui,

ơn biết tận hiến đời con cho Chúa vì Chúa là Của Lễ,

ơn biết trở nên khí cụ trao ban bình an của Chúa vì Chúa là Bình An,

ơn biết khao khát và ơn năng rước Thánh Thể vì Chúa là Bánh Hằng Sống.

(Phỏng theo tư tưởng của Thánh Tê-rê-xa Cal-cut-ta).

 

Sài Gòn ngày 30/03/2020    

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

 

 
 
 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A (29/03/2020)

 

CHÚA GIÊ-SU LÀM CHO LA-DA-RÔ SỐNG LẠI

VÌ CHÚA LÀ SỰ SỐNG

"Ta là sự sống lại và là sự sống,

ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống.

Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ "

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Cơn dịch cúm corona virus đang hòanh hành khắp thế giới giúp nhân loại cảm nghiệm được sự mong manh của mạng sống con người. Một con virus bé tẻo teo làm cho cả thế giới phải điên đảo. Loài người nhận ra rằng mình không phải là chủ của sự sống....

Trải nghiệm quý báu này giúp các Ki-tô hữu hiều hơn về ý nghĩa phép lạ Chúa Giê-su làm cho ông La-da-rô sống lại tại Bê-ta-ni-a cách đây hơn hai ngàn năm.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 11,1-45:  Khi ấy, có một người đau liệt tên là La-da-rô, ở Bê-ta-ni-a, làng quê của Ma-ri-a và Mar-tha. (Ma-ri-a này chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là La-da-rô lâm bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giê-su rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giê-su liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".

Chúa Giê-su thương Mar-tha và em là Ma-ri-a và La-da-rô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giu-đê-a". Môn đệ thưa: "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy lại trở về đó ư?" Chúa Giê-su đáp: "Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng". Người nói thế, rồi lại bảo họ: "La-da-rô bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta đi đánh thức ông". Môn đệ thưa: "Thưa Thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khoẻ lại". Chúa Giê-su có ý nói về cái chết của La-da-rô, nhưng môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giê-su mới nói rõ: "La-da-rô đã chết. Nhưng Ta mừng cho các con, vì Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông". Lúc đó Tô-ma, cũng có tên là Đi-đi-mô, nói với đồng bạn: "Chúng ta cũng đi để cùng chết với Người".

Đến nơi, Chúa Giê-su thấy La-da-rô đã được an táng bốn ngày rồi. (Bê-ta-ni-a chỉ cách Giê-ru-sa-lem chừng mười lăm dặm). Nhiều người Do-thái đến nhà Mar-tha và Ma-ri-a để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giê-su đến, Mar-tha đi đón Người, còn Ma-ri-a vẫn ngồi nhà. Mar-tha thưa Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giê-su nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại". Chúa Giê-su nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".

Nói xong bà về gọi Ma-ri-a em gái bà và nói thầm với em rằng: "Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em". Nghe vậy, Ma-ri-a vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giê-su chưa vào trong làng, Người còn đang đứng ở nơi Mar-tha đã gặp Người. Những người Do-thái cùng ở trong nhà với Ma-ri-a và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Ma-ri-a đến chỗ Chúa Giê-su đứng, thấy Người, bà liền sấp mình xuống dưới chân Người và nói: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em con không chết". Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do-thái theo bà cũng khóc, Chúa Giê-su thổn thức và xúc động. Người hỏi: "Đã an táng La-da-rô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giê-su rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giê-su lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giê-su bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Mar-tha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giê-su lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giê-su ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "La-da-rô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giê-su bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi".

Một số người Do-thái đến thăm Ma-ri-a, khi được chứng kiến những việc Chúa Giê-su làm, thì đã tin vào Người.


III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 9,1-41:

3.1 Chúa Giê-su rất thân thiết với ba chị em nhà Mát-ta, Ma-ri-a, và La-da-rô: Đó là nết nổi bật đàu tiên của tường thuất phép lạ. Chúa Giê-su thường ghé thăm gia đình này trong hành trình truyền giáo của mình, Chúa Giê-su luôn được đón tiếp ân cần và trọng thị bởi hai người phụ nữ tên Mát-ta và Ma-ri-a. Chúa Giê-su thực sự là người bạn thân thiết của cả ba chị em nhà Mát-ta, Ma-ri-a và La-da-rô.

3.2 Phép lạ Chúa Giê-su làm cho ông La-da-rô sống lại chứng tỏ quyền năng của Người trên sự sống của con người. Cũng nhờ phép lạ ấy mà nhiều người Do-thái tin vào Chúa Giê-su.  

3.3 Trong câu truyện này có một nét độc đáo về văn hóa của người Do-thái mà không phải người giáo dân nào cũng biết. Đó là theo quan niệm của người It-ra-en thời Chúa Giê-su, người phụ nữ Do-thái chỉ có tư thế xã hội khi có một người đàn ông bên cạnh. Người đó có thể là cha, chồng, anh hay em trai hay con trai. Khi La-da-rô qua đời thì hai người chị là Mát-ta và Ma-ri-a chẳng những mất một người em trai thân yêu nhất mà hai người phụ nữ ấy mất luôn cả tư thế xã hội của mình. Trong bối cảnh văn hóa xã hội như thế thì việc Chúa Giê-su làm cho ông La-da-rô sống lại chẳng những là Chúa làm cho La-da-rô sống lại mà còn có nghĩa là Chúa Giê-su phục hỗi tư thế xã hội cho hai chị em Mát-ta và Ma-ri-a. (Tương tự như thế khi Chúa Giê-su làm cho con trai bà góa thánh Na-im sống lai và khi Chúa Giê-su trao phó Mẹ Người là Đức Ma-ri-a cho thánh Gio-an, cũng mang ý nghĩa phục hồi tư thế xã hội cho các bà mẹ).

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 9,1-41:

4.1 Chúng ta hãy kết bạn Chúa Giê-su: Chúa Giê-su đến trần gian để cứu độ  hết mọi người chúng ta bằng cách làm cho mỗi người trở nên người thân thiết, bạn hữu với Người, sống giáo huấn của Người, nên giống Người. Vì thế chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Người mà kết bạn với Người.

4.2 Bạn bè thân thiết thì hiểu về nhau, kính trọng nhau và yêu quý nhau, vui buốn có nhau. Chúng ta hãy thường xuyên trò chuyện với Chúa Giê-su, chạy đến Chúa khi gặp khó khăn trắc trở trong cuộc sống, cậy trông phó thác vào sự can thiệp kịp thời của Chúa Giê-su.

  

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 9,1-41:

KHAI MỞ:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giê-su, Con Cha, đã biểu lô cho chúng con biết quyền phép và lòng thương đầy tính nhân văn và tinh tế của Người. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Chúa Giê-su thương Mat-ta và em là Ma-ri-a và La-da-rô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giu-đê-a»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các gia đình có người bị nhiễm corona virus biết chạy đến cầu cứu với Chúa Giê-su.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.-«Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa mạnh tin vào quyền phép của Chúa Giê-su Ki-tô cẩu bầu cho những người đau khổ  và mất mát vì cái chết.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.-«Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do-thái theo bà cũng khóc, Chúa Giê-su thổn thức và xúc động»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người có được tấm lòng thông cảm trước nỗi khổ của đồng bào.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người đang bị khổ sở vì nạn dịch cúm corina virus, để họ được Thiên Chúa đoái thương cứu chữa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã cho chúng con thấy Người quyền phép và tinh tế như thế nào trong việc làm cho ông La-da-rô sống lại và phục hồi tư thế xã hội cho hai người phụ nữ là Mát-ta và Ma-ri-a.

Chúng con cảm tạ Cha và hết sức ngưỡng mộ tình bạn cao quý mà Chúa Giê-su đã thiêt lập được với ba chị em nhà Mát-ta Ma-ri-a và La-da-rô.

Chúng  con quyết tâm xây dựng tình bạn thân thiết với Chúa Giê-su, Con Cha Chúa chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

 

Sài Gòn ngày 28 tháng 03 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội    

 


SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A (22/03/2020)

 

CHÚA GIÊ-SU KHAI SÁNG NGƯỜI MÙ

"Chúa Giê-su liền nói:

"Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian

hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy,

và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Là người công giáo, chúng ta đều biết là mỗi câu truyện Thánh Kinh là một  mạc khải của Thiên Chúa, của Chúa Giê-su vì Thiên Chúa mạc khải cho loài người không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động, bằng nhân vật, bằng câu truyện. Nếu câu truyện Chúa Giê-su xin người phụ nữ Sa-ma-ri một ngụm nước bên bờ giếng Gia-cóp thuộc thành Sy-kar (Ga 4,5-42) là một câu truyện nhiều ý nghĩa thì câu truyện Chúa Giê-su chữa lành mắt cho người mù từ lúc mới sinh trong hành lang đền thờ Giê-ru-sa-lem (Ga 9,1-41) còn nhiều ý nghĩa hơn nữa.

Chúng ta sẽ không uổng công nếu dành thời gian cho việc đọc và tìm hiểu bài Phúc âm Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A hôm nay.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 9,1-41: Khi ấy, Chúa Giê-su đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?" Chúa Giê-su đáp: "Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh. Bao lâu còn ban ngày, Ta phải làm những việc của Đấng đã sai Ta. Đêm đến không ai có thể làm việc được nữa. Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian". Nói xong, Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ê mà rửa" (chữ Si-lô-ê có nghĩa là được sai). Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.

Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: "Đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?" Có kẻ nói: "Đúng hắn!" Lại có người bảo: "Không phải, nhưng là một người giống hắn". Còn anh ta thì nói: "Chính tôi đây". Họ hỏi anh: "Làm thế nào mắt anh được sáng?" Anh ta nói: "Người mà thiên hạ gọi là Giê-su đã làm bùn xức mắt tôi và bảo: Ngươi hãy đến hồ Si-lô-ê mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy". Họ lại hỏi: "Ngài ở đâu?" Anh thưa: "Tôi không biết".

Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giê-su hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sab-bat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt? Anh đáp: "Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt". Mấy người biệt phái nói: "Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sab-bat". Mấy kẻ khác lại rằng: "Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?" Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: "Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Đó là một tiên tri".

Nhưng người Do-thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà: "Người này có phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy?" Cha mẹ y thưa rằng: "Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó, nó sẽ tự thưa lấy". Cha mẹ anh ta nói thế bởi sợ người Do-thái, vì người Do-thái đã bàn định trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô. Chính vì lý do này mà cha mẹ anh ta nói: "Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó".

Lúc ấy người Do-thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa! Phần chúng ta, chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi". Anh ta trả lời: "Nếu đó là một người tội lỗi, tôi không biết; tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và bây giờ tôi trông thấy". Họ hỏi anh: "Người đó đã làm gì cho anh? Người đó đã mở mắt anh thế nào?" Anh thưa: "Tôi đã nói và các ông đã nghe, các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn làm môn đệ Ngài chăng?" Họ liền nguyền rủa anh ta và bảo: "Mày hãy làm môn đệ của người đó đi, còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của Môsê. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Mô-sê, còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến". Anh đáp: "Đó mới thật là điều lạ: người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì". Họ bảo anh ta: "Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?" Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.

Chúa Giê-su hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: "Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giê-su đáp: "Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh". Anh ta liền nói: "Lạy Ngài, tôi tin", và anh ta sấp mình thờ lạy Người. Chúa Giê-su liền nói: "Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù". Những người biệt phái có mặt ở đó liền nói với Người: "Thế ra chúng tôi mù cả ư?" Chúa Giê-su đáp: "Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng các ngươi nói 'Chúng tôi xem thấy', nên tội các ngươi vẫn còn".


III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 9,1-41:

3.1 Chúa Giê-su là Đấng chữa lành, là Đấng khai sáng thể lý và tâm linh cho anh mù từ lúc mới sinh: Chúa Giê-su chủ động chữa lành cho anh mù từ lúc mới sinh: đó là nét độc đáo đầu tiên của câu truyện.

Chúa Giê-su phản bác quan niệm sai lệch của các môn đệ gắn liền tình trạng mù với tội lỗi, đó là điều đặc biết thứ hai mà Chúa Giê-su làm.

Nhưng công việc chính mà Chúa Giê-su làm cho anh chàng mù từ lúc mới sinh là làm cho anh nhìn thấy cảnh vật và con người xung quanh. Đó là chữa lành thể lý (sáng mắt thể lý).

Hơn nữa Chúa Giê-su còn làm cho anh mù từ lúc mới sinh tin nhận Người là Đấng Mê-si-a, là Con Thiên Chúa. Đó là chữa lành tâm linh (sáng mắt tâm linh).

Anh chàng mù từ lúc mới sinh sau khi được chữa lành (thể lý và tâm linh) đã trở thành người cao rao công việc và quyền năng của Chúa Giê-su, một cách dũng cảm không sợ sệt trước sự thù nghịch và hăm dọa của những người Do-thái có thế lực trong Đền Thờ (tức trong tôn giáo và xã hội Do-thái lúc bấy giờ).

3.2 Những người Do-thái có thế lưc trong Đền Thờ cho mình là sáng nhưng thật là mù: Nếu Chúa Giê-su chữa lành anh chàng mù từ lúc mới sinh ở một nơi nào khác không phải là trong khuôn viên Đền Thờ và vào một ngày khác không phải là ngày sa-bát thì có lẽ câu truyện sẽ không có phần phản ứng của những người Do-thái có thế lực trong Đền Thờ. Chính những con người này cho chúng ta thấy một mặt khác hay dúug hơn một hạng người khác của xã hội, của cộng đồng Do-thái lúc bây giờ. Đó là có những người quyền thế cho mình là sáng nhưng thực ra là mủ vì không nhận ra Đức Giê-su là Con Thiên Chúa được gửi đến cho họ Ngài đã làm những phép lạ tỏ tường ngay bên cạnh họ.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 9,1-41:

4.1 Chúng ta hãy đến với Chúa Giê-su: Chúa Giê-su luôn chờ đợi mỗi người  chúng ta ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó để gặp gỡ và trò truyện. Nếu chúng ta đang mù lòa không nhìn thấy thì Người sẽ mở mắt cho chúng ta, cả mắt thể lý, cả mắt tâm linh. Chắc chắn là như thế!

4.2 Chúng ta đừng để mình mù: Có nhiều thứ làm chúng ta mù nên chúng ta phải hết sức cảnh giác đừng để cho mình mù. Mù thể lý đã khổ. Nhưng mù tâm linh còn khổ hơn nhiều. Thành kiến, cố chấp, u-mê, lười biếng không chịu học hỏi (Giáo lý, Thánh Kinh....) đều khiến chúng ta thành những người có mắt cũng như mù.

  

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 9,1-41:

KHAI MỞ:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giê-su, Con Cha, đã dậy cho chúng con biết Người là Đấng Khai Sáng cho con người, cả về mặt thể lý, cả vế mặt tâm linh. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Khi ấy, Chúa Giê-su đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?" Chúa Giê-su đáp: "Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người biết ăn nàn sám hối về tội lỗi của mình và của người khác để được Thiên Chúa giải thóat khỏi dịch cúm virus corona đang hoành hành khắp các nước.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.-«Bao lâu còn ban ngày, Ta phải làm những việc của Đấng đã sai Ta. Đêm đến không ai có thể làm việc được nữa. Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa tích cực chu toàn trách nhiệm được giao để cứu vớt  nhân lọai tội lỗi và u mê.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.-«Đó mới thật là điều lạ: người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người được Chúa Giê-su mở mắt thể lý và tâm linh cho họ được nhìn thấy cảnh vật con người và tìm ra ý nghĩa cuộc sống.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng các ngươi nói 'Chúng tôi xem thấy', nên tội các ngươi vẫn còn» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người đang bị thành kiến, chức quyền, danh vọng và địa vị xã hội làm mờ hai con mắt trước những tội lỗi họ đã phạm mà ăn năn sám hối và thay đổi cách sống.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã chỉ dậy cho chúng con biết Người là Đấng chữa lành con mắt thể lý và tâm linh để chúng con chạy đến cầu cứu Người khi chúng con bị mù lòa. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Cha và sẽ vâng nghe lời dậy của Con Cha.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

 

Sài Gòn ngày 20 tháng 03 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội   

 

 


 

--
Xin mời quý cursillista vào thăm, tham gia và góp ý cho website: www.cursillosaigon.org
 
De Colores!
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "CursillistaSaigon2011".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến cursillistasaigon2011+This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/cursillistasaigon2011/1859726220.803715.1584669572975%40mail.yahoo.com.
 
 
 
 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A (15/03/2020)

 

CHÚA GIÊ-SU CHỈ DẬY CÁCH TÔN THỜ THIÊN CHÚA ĐÍCH THỰC

"Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Từ câu truyện nước uống đến câu truyện tôn thờ Thiên Chúa xem ra chẳng có liên hệ gì. Thế nhưng trong câu truyện của Chúa Giê-su với người phụ nữ Sa-ma-ri ben bờ giếng Gia-cóp thuộc thánh Sy-kar thì chúng ta thấy mối liên hệ ấy thật sâu sắc và kỳ diệu. Trong câu truyện ấy người phụ nữ Sa-ma-ri không chỉ là người khát (cần) nước, mà chị còn có một nhu cầu rất cao siêu mà chỉ Chúa Giê-su (là Mê-si-a) mới nhìn thấy: đó là nhu cầu biết cách tôn thờ Thiên Chúa một cách đích thực. Đối diện với người phụ nữ Sa-ma-ri đặc biệt như thế Chúa Giê-su đã đi từ người chủ động xin nước uống đến người chỉ dậy cho người phụ nữ Sa-ma-ri biết cách hết khát (về mặt tâm linh) tức chỉ cho chị biết mình đang sống trong tình trạng tâm hồn nào và biết thế nào là tôn thờ Thiên Chúa một cách đích thực: đó là ”tôn thờ trong tinh thần và chân lý”

Bài học của bài Phúc âm Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A thật sâu sắc khiến chúng ta phải ngưỡng mộ Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, Đấng mạc khải về Cha.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 4,5-42:  Khi ấy, Chúa Giê-su tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Sa-ma-ri-a, gần phần đất Gia-cóp đã cho con là Giu-se, ở đó có giếng của Gia-cóp. Chúa Giê-su đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu.

Một người đàn bà xứ Sa-ma-ri-a đến xách nước, Chúa Giê-su bảo: "Xin bà cho tôi uống nước" (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Sa-ma-ri-a thưa lại: "Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Sa-ma-ri-a?" (Vì người Do-thái không giao thiệp gì với người Sa-ma-ri-a).

Chúa Giê-su đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: 'Xin cho tôi uống nước', thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống".

Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?"

Chúa Giê-su trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời". Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa". Chúa Giê-su bảo: "Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây". Người đàn bà đáp: "Tôi không có chồng". Chúa Giê-su nói tiếp: "Bà nói 'tôi không có chồng' là phải, vì bà có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà, bà đã nói đúng đó".

Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông, các ông lại bảo: phải thờ ở Giê-ru-sa-lem".

Chúa Giê-su đáp: "Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giê-ru-sa-lem. Các người thờ Đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý".

Người đàn bà thưa: "Tôi biết Đấng Mes-si-a mà người ta gọi là Ki-tô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự". Chúa Giê-su bảo: "Đấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây".

Vừa lúc đó các môn đệ về tới. Các ông ngạc nhiên thấy Ngài nói truyện với một người đàn bà. Nhưng không ai dám hỏi: "Thầy hỏi bà ta điều gì, hoặc: tại sao Thầy nói truyện với người đó?" Bấy giờ người đàn bà để vò xuống, chạy về thành bảo mọi người rằng: "Mau hãy đến xem một ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông đó là Đấng Ki-tô?" Dân chúng tuôn nhau ra khỏi thành và đến cùng Ngài, trong khi các môn đệ giục Ngài mà rằng: "Xin mời Thầy ăn". Nhưng Ngài đáp: "Thầy có của ăn mà các con không biết". Môn đệ hỏi nhau: "Ai đã mang đến cho Thầy ăn rồi chăng?" Chúa Giê-su nói: "Của Thầy ăn là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc Ngài. Các con chẳng nói: còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt đó ư? Nhưng Thầy bảo các con hãy đưa mắt mà nhìn xem đồng lúa chín vàng đã đến lúc gặt. Người gặt lãnh công và thu lúa thóc vào kho hằng sống, và như vậy kẻ gieo người gặt đều vui mừng. Đúng như câu tục ngữ: Kẻ này gieo, người kia gặt. Thầy sai các con đi gặt những gì các con không vất vả làm ra; những kẻ khác đã khó nhọc, còn các con thừa hưởng kết quả công lao của họ".

Một số đông người Sa-ma-ri-a ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng rằng: "Ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm". Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Ngư.ời đã ở lại đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: "Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là Đấng Cứu Thế".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 4, 5-42:

3.1 Chúa Giê-su là một nhà truyền giáo đại tài về tâm lý và tận dụng thời cơ: Khi tìm hiểu về Chúa Giê-su chúng ta thường có thói quen đốt giai đoạn, đi ngay vào giáo lý mà không quan tâm đủ đến khía cạnh ”người: của Chúa Giê-su. Thánh Phao-lô đã nhấn mạnh Chúa Giê-su là người, giống như mọi người (trừ tội lỗi). Nhưng Chúa Giê-su trổi vượt hơn mọi người trong mọi lãnh vực, cụ thể nhất là lãnh vưc tâm lý và chiến thuật truyền giáo

Thật vây trong câu truyện Chúa Giê-su gặp gỡ và trao đổi với người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng Gia-cóp chúng ta khám phá ra một Chúa Giê-su tài tình và tâm lý và tận dụng thời cơ như thế nào trong việc dẫn dắt người đối thoại từ chuyện khát nước (khát vật chất) đến chuyện khát khao tôn thờ Thiên Chúa một cách đích thực (khát tâm linh) xuyên qua bước đệm quan trọng là nhìn nhận đời tư của mình và nhìn ra người đối thoại với mình là ai.

Chúa Giê-su vì khát nước giữa trời nắng nên chủ động xin chị phụ nữ Sa-ma-ri một ngụm nước. Đáp lại chị phụ nữ nói với người khách lạ về mối ngăn cách giữa hai dân tộc Sa-ma-ri và Giu-đê. Từ đó Chúa Giê-su tỏ lộ cho người phụ nữ biết Ngài là ai (là Đấng Mê-si-a) và chỉ dậy cho chị biết thế nào là tôn thờ  Thiện Chúa một cách đích thực. Đó là tôn thờ Thiên Chúa ”trong tinh thần và chân lý” 

3.2 Tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý: Vì Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng, là thần linh cao siêu vô hình nên Thiên Chúa không cần vật chất, không cần của lễ chiên bò bánh quả hay vàng bạc của cải. Của lễ con người dâng lên đẹp lòng Thiên Chúa không phải là những thứ vật chất mà là tinh thần, là trái tim, là tấm lòng, là cách sống trong sạch, khiêm nhường và cống hiến phục vụ. Vì Thiên Chúa là Chân Lý hay Sự Thật tuyệt đối nên những gì Thiện Chúa nói/làm đều là sự thật đáng được loài người đón nhận và làm theo. Là Chân Lý nên Thiên Chúa không yêu thích sự giả dối, giả hình mà yêu chuộng chân thật nên con người phải tôn thờ Thiên Chúa một cách chân thật, với tất cả sự thật của đời mình. Mình tội lỗi yếu đuối thì nhìn nhận mình tội lỗi yếu đuối, không giả hình, không mầu mè hình thức, không che đậy giấu diếm.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 4, 5-42:

4.1 Chúng ta hãy đến với Chúa Giê-su: Chúa Giê-su luôn chờ đợi mỗi người  chúng ta ở một nơi nào đó vào một lúc nào đó để gặp gỡ và trò truyện. Nếu chúng ta biết nêu thắc mắc, nêu câu hỏi với Chúa thì Người sẽ giúp ta biết rõ mình đang ở đâu và đang cần gì (như với người phụ nữ Sa-ma-ri). Chúa Giê-su cũng sẽ giúp chúng ta biết tìm ra Thiên Chúa ở đâu và tôn thờ Ngài như thế nào là đích thực (cũng như với người ohụ nữ Sa-m=ari)

4.2 Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý như  Chúa Giê-su dậy: Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng, siêu việt, nên chúng ta phải tôn thờ người bằng tinh thần và trái tim. Thiên Chúa là Chân Lý nên chúng ta phải đón nhận và sống theo mạc khải của Người. Chúng ta phải tôn thờ Ngài một cách chân thật, không giả dối, không quanh co.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 4, 5-42:

KHAI MỞ:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giê-su, Con Cha, đã dậy cho chúng con biết cách tôn thờ Cha một cách đích thực là tôn thờ trong tinh thần và chân lý. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Một người đàn bà xứ Sa-ma-ri-a đến xách nước, Chúa Giê-su bảo: "Xin bà cho tôi uống nước" (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Sa-ma-ri-a thưa lại: "Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Sa-ma-ri-a?" (Vì người Do-thái không giao thiệp gì với người Sa-ma-ri-a)» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người chấp nhận cuộc đối thoại với Chúa Giê-su về những vấn đề của cuộc sống.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.-«Chúa Giê-su đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: 'Xin cho tôi uống nước', thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa biết quan tâm đến việc tìm biết Chúa Giê-su và những ơn huệ Người đem đến cho nhân lọai.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.-«Chúa Giê-su trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người được Chúa Giê-su ban cho nước của Người để không còn khát nữa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

4.- «Chúa Giê-su đáp: "Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giê-ru-sa-lem. Các người thờ Đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa mọi tín hữu biết tin tưởng tuyệt đối vào lời chỉ dậy của Chúa Giê-su mà tôn thờ Thiên Chúa một cách đích thực!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã chỉ dậy cho chúng con biết cách tôn thờ Cha một cách đích thực là thờ phượng cha trong tinh thần và chân lý. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Cha và sẽ vâng nghe lời dậy của Con Cha.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

 

Sài Gòn ngày 13 tháng 03 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội    

 

 


SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A (01/03/2020)

 

CHÚA GIÊ-SU CHIẾN THẮNG SA-TAN

"Bấy giờ Chúa Giê-su bảo nó rằng:

"Hãy lui đi, hỡi Sa-tan!  Vì có lời đã chép:

'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi,

và chỉ phụng sự một mình Ngài'.

Bấy giờ ma quỷ bỏ Người.

Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Cuộc sống của mỗi người là một cuộc chiến. Cơm áo gạo tiền, thành công, danh tiếng, địa vị, chức vụ là những thứ người ta chỉ có được khi người ta ra sức chiến đấu. Cuộc sống tâm linh của mỗi người càng là một cuộc chiến gay go quyết lệt hơn. Ma quỉ, xác thịt và thế gian là ba thế lực thù nghịch luôn tìm cách cản trở người tín hữu có một đời sống tâm linh thánh thiện, phong phú và sâu sắc. Chính Chúa Giê-su trong cuộc sống trần thế của Người cũng đã phải chiến đấu cam go với ma quỷ và Người đã chiến thắng Sa-tan một cách vẻ vang, oai hùng. Hội Thánh cho chúng ta đọc câu chuyện ”cám dỗ trong hoang địa” (Mt 4,1-11) để chúng ta có thêm sức mạnh khi bước vào Mủa Chay.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 4,1-11:

Khi ấy, Chúa Giê-su được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'".

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Đền thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa Giê-su đáp: "Cũng có lời chép rằng: 'Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi'".

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giê-su bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Sa-tan! Vì có lời đã chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài'". Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU l4,1-11:

3.1 Chúa Giê-su bị Sa-tan cám dỗ trong hoang địa: Phúc âm theo thánh Mát-thêu viết là Chúa Thánh Thần hướng dẫn Chúa Giê-su vào hoang địa để chịu ma quỉ cám dỗ. Tin Mừng Mác-cô còn viết mạnh hơn là Thánh Thần đẩy Chúa Giê-su vào hoang địa để chịu Sa-tan cám dỗ. Có thể hiểu thao Thánh Kinh thì việc Chúa Giê-su chịu cám dỗ là nằm trong kế họach nhiệm mầu của Thiên Chúa.

3.2 Chúa Giê-su đã bị Sa-tan cám dỗ về ba tội: một là tội quá xem trọng cơm bánh vật chất mà không quan tâm đến lương thực thiêng liêng; hai là tội thích pho trương lòe thiên hạ; ba là tội tìm kiếm danh vọng của cải thế gian dù phải làm tôi cho ma quỷ.

3.3 Chúa Giê-su đã chiến thắng Sa-tan: Chúa Giê-su đã không mắc lừa Sa-tan; Người đã tình táo đáp trả và chống đỗ các cám dỗ của chúng.  Và Người đã chiến thắng một cách vẻ vang. Vũ khí Người dùng là những lời và giáo huấn của Thánh Kinh.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 4,1-11:

4.1 Chúng ta hãy tránh xa các dịp tội: Vì yếu đuối và luôn hướng chiều về tội, trước hết chúng ta phải biết tránh xa dịp tội để không sa vào cơn cám dỗ. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su đã dậy chúng ta cầu xin Chúa Cha đừng để chúng con sa chước cám dỗ.

4.2 Kế đến chúng ta phải biết chạy đến với Chúa Giê-su để có sức mạnh mà chống trả kẻ thù. Sau cùng chúng ta phải biết dùng các phương thế tự nhiên và siêu nhiên để chúng ta có thêm sức mạnh  và sự khôn ngoan để giữ mình được an toàn trong cơn thử thách.

4.3 Sau cùng là chúng ta phải biết dùng các phương thế tự nhiên (ăn chay và hãm mình) và siêu nhiên (cầu nguyện và đón nhận các Bí tích) để chúng ta có thêm sức mạnh và sự khôn ngoan để giữ mình được an toàn trong cơn thử thách.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 4,1-11:

KHAI MỞ:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giê-su, Con Cha, đã chiến đầu và chiến thắng Sa-tan. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Có lời chép rằng: 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người biết rằng: để sống con người không chỉ cần cơm bánh mà còn rất cần đến Lời của Thiên Chúa nữa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.-«Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa biết hết lòng  tin tưởng vào Thiên Chúa theo gương Chúa Giê-su Ki-tô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.-«Hãy lui đi, hỡi Sa-tan! Vì có lời đã chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người chỉ biết phụng thờ một mình Thiên Chúa mà thôi

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa mọi tín hữu biết chạy đến với Chúa Giê-su để có sức mạnh mà chiến đấu với Sa-tan và chiến thắng chúng!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã chiến đầu và chiến thắng Sa-tan.

Chúng con xin Cha giúp chúng con biết chạy đến với Chúa Giê-su Con Yêu Dấu  của Cha để chúng con có sức mạnh chiến thắng các cơn cám dỗ do ma quỷ, xác thịt và thế gian dụ dỗ chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

 

Sài Gòn ngày 28 tháng 02 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội    

 

 


 

--
Xin mời quý cursillista vào thăm, tham gia và góp ý cho website: www.cursillosaigon.org
 
De Colores!
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "CursillistaSaigon2011".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến cursillistasaigon2011+This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/cursillistasaigon2011/1221013505.1273295.1582871751999%40mail.yahoo.com.
 
 
 
 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

THỨ TƯ LỄ TRO NĂM A (26/02/2020)

ĂN CHAY, CẦU NGUYỆN & BỐ THÍ

LÀ BA PHƯƠNG THẾ CỦA ĐỜI SỐNG TÂM LINH

[Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18] 

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ  

Mở đầu Sứ Điệp Mùa Chay năm 2017, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã viết: Anh chị em thân mến, Mùa Chay là một khởi đầu mới, một con đường dẫn đến mục tiêu chắc chắn là Phục Sinh, chiến thắng của Chúa Kitô đối với sự chết. Mùa này thúc giục chúng ta hoán cải. Người Kitô hữu được mời gọi “hết lòng” trở về với Thiên Chúa (Ge 2,12), không chấp nhận lối sống tầm thường nhưng lớn lên trong tình bạn với Chúa. Chúa Giê-su là người bạn tín trung, không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngay cả khi chúng ta phạm tội, Người vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về; và qua sự đợi chờ đầy nhẫn nại ấy, Người tỏ lòng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta (x. Bài giảng, 08-01-2016).

Mùa Chay là mùa thuận lợi để đi sâu vào đời sống thiêng liêng nhờ những phương tiện thánh hoá Giáo hội đã đem đến cho chúng ta: ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Nền tảng của mọi sự là Lời Chúa, mà trong mùa này, chúng ta được mời gọi chuyên chăm lắng nghe và suy ngẫm”.

Chúng ta hãy mang lấy những tâm tình tốt lành thánh thiện ấy mà bước vào Mùa Chay 2020 ngay từ Ngày Thứ Tư Lễ Tro này.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Ge 2, 12-18):  "Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi" Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giầu lòng thương xót và biết hối tiếc về tai hoạ. Biết đâu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi?

Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại lễ, quy tụ dân chúng, ra lệnh mở đại hội, tập họp các bô lão, quy tụ các thiếu nhi và các trẻ còn măng sữa. Tân lang hãy ra khỏi nhà, và tân nương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế là những kẻ phụng sự Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc và kêu lên rằng: Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng: "Chúa của chúng ở đâu?" Chúa đã nhiệt thành với xứ sở Người và đã tha thứ cho dân Người.

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (2 Cr 5, 20-6, 2):  "Hãy làm hoà cùng Chúa đi... Bây giờ là cơ hội thuận tiện" Anh em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả của Đức Kitô, chính Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hoà cùng Thiên Chúa. Đấng không hề biết đến tội lỗi thì Thiên Chúa đã làm Người thành thân tội vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa.

Với tư cách là những cộng sự viên của Người, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy ơn của Thiên Chúa một cách vô hiệu. Quả thật Chúa phán: "Dịp thuận tiện đến rồi, Ta đã nhậm lời ngươi, vào ngày giải thoát, Ta đã cứu vớt ngươi". Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 6, 1-6. 16-18):  "Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi" Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

"Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

"Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

 

III. TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Bài đọc 1 (Ge 2,12-18): Ngôn sứ Gio-en nhắc lại sấm ngôn của Đức Chúa: "Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giầu tình thương, Người hối tiếc vì đã giáng họa."

3.2 Bài đọc 2 (2 Cr 5,20-6,2): Là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô và nhân danh Người, Thánh Phao-lô khuyên dạy các tín hữu Cô-rin-tô và nài xin họ hãy làm hòa với Thiên Chúa. Vì theo Thánh Phao-lô, Thiên Chúa đã biến Đức Giê-su Ki-tô là Đấng chẳng hề biết tội là gì, thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.

3.3 Bài Tin Mừng (Mt 6,1-6.16-18): Đức Giê-su căn dặn các môn đệ phải làm thế nào "khi làm việc lành phúc đức, cầu nguyện và ăn chay". Làm việc lành phúc đức hay bố thí là nhằm giúp đỡ tha nhân gặp cảnh túng thiếu. Cầu nguyện là để thờ phượng, chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa và xin ơn phần hồn phần xác cho mình và cho người khác. Còn ăn chay là để làm chủ thân xác bằng cách ép nó phải hy sinh, khổ chế để trở nên tinh tuyền hơn. Cả ba việc trên, tự bản chất, đều là những việc rất tốt. Nhưng cả ba việc ấy chỉ tốt lành khi chúng được thực hiện bằng một tinh thần khiêm tốn, vô vị lợi và thật tình sám hối tức tinh thần siêu nhiên theo ngôn ngữ ưa dùng của nhà đạo. Tinh thần siêu nhiên là tinh thần của Thiên Chúa nên thiếu tinh thần siêu nhiên ấy, việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay có thể trở thành những việc khoe khoang, đề cao cá nhân, đạo đức giả hình, chẳng đem lại ơn ích gì cho người thực hiện. Trong bối cảnh Do-thái giáo đang suy tàn thời đầu Công Nguyên, Đức Giê-su đã dạy: người tín hữu phải bố thí và ăn chay cách kín đáo, phải cầu nguyện nơi kín đáo để tránh hư danh.


IV. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

4.1 “Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương”  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới, nhất là cho những người vô thần chủ trương duy vật và bất tín, để họ sớm nhận ra sai lầm của mình mà trở lại với Thiên Chúa là Chúa Tể vũ trụ vạn vật.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.2 “Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã nhận lãng ân huệ của Thiên Chúa thì đừng để trở nên vô hiệu”  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thánh phần Hội Thánh, cách riêng cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô các Hồng Y Giám Mục, Linh mục, Phó Tế và Tu sĩ Nam Nữ để mọi Ki-tô hữu biết phát huy ơn huệ của Thiên  Chúa trong cuộc đời.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.3 “Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em”  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu thuộc giáo xứ chúng ta, để mọi người biết hoán cải và thay đổi cách sống đạo của mình theo Mạc Khải của Lời Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho thành viên các Ban Bác Ái Xã Hội và Caritas Việt Nam để những người ấy biết thể hiện lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa trong cách phục vụ người nghèo của mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sài Gòn ngày 22/02/2020    

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.


SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

 

CHÚA NHẬT VII THƯƠNG NIÊN NĂM A (23/02/2020)

 

”YÊU KẺ THÙ”: LUẬT BẤT KHẢ THI?

 

"Thầy bảo các con:

Các con hãy yêu thương thù địch các con,

hãy làm lành cho những kẻ ghét các con,

và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con,

để các con nên con cái Cha các con ở trên trời,

là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ,

và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương”

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Diễn từ của Đức Giê-su về Luật Cũ Luật Mới không dừng ở tội giết người, ngọai tình, ly dị và thề gian mà còn mở rộng đến Luật Yêu Thương Kẻ Thù là tột đỉnh của Luật Mới: ”Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương”

Chúng ta hãy dành thời gian và tâm trì để suy gẫm về giáo huấn của Đức Giê-su và tìm cách thực thi giao huấn ấy trong đời sống thường ngày. Phải chăng giáo huấn ấy là luật “bất khả thi”? Vì sao và làm thế nào để chúng ta yêu được kẻ thù?

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,38-48: Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.

"Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành."

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,17-37:  

3.1 Đức Giê-su so sánh Luật Cũ với Luật Mới :

- Luật cũ: “Mắt đến mắt, răng đền răng” tức người ta làm gì cho tôi thì tôi cũng làm điều tương tự cho người ấy, thậm chí người ta làm một thì  tôi làm năm làm mười cho kẻ làm hại tôi.

- Luật mới: “Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con..”

3.2 Lý do: yêu kẻ thù để nên con cái Thiên Chúa: ”.... để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương.”

3.3 Đức Giê-su và các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã thực thi luật yêu thương kẻ thù một cách tuyệt vời: Đức Giê-su không chì ban giới răn yêu kẻ thù mà chính Người đã thực thi giới răn ấy một cách tuyệt hảo. Theo gương Ngài các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng đã thể hiện lòng yêu thương tha thứ đối với các lý hình và cai ngục. Luật yêu kẻ thù là luật khả thi.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,17-37:

4.1 Các Ki-tô hữu học cùng Thầy Giê-su mà sống: Nều chúng ta nhận Chúa Giê-su làm Thầy thì chúng ta phải học cùng Người mà sống. Thầy Giê-su là Con Một Thiên Chúa nên Thầy Giệ-su biết Thiên Chúa muốn gì và Thầy Giê-su  sống như Thiên Chúa. Thầy Giê-su đã yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ giết hại Thầy. Muốn trở thành con cái Thiên Chúa, các Ki-tô hữu phải tập sống như Thầy Giê-su đã sống.

4.2 Các Kitô hữu tập yêu thương kẻ thù:  Muốn yêu thương kẻ thù, làm phúc cho kẻ làm hại mình thì các Ki-tô hũu phải rèn luyện và thực tập mỗi ngày. Trước hết bằng lời cầu nguyện cho kẻ thù. Kế đến bằng cách tha thứ cho những người xúc phạm mình. Sau cùng là làm điều tốt lành cho những kẻ gây hại cho mình (lấy ơn báo oán).

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,17-37:

KHAI MỞ:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho chúng con một Vị Thầy Vĩ Đại là chính Con Một Cha. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.-«Đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trong thế giới này biệt sống bao dung rộng lượng với tha nhân vì tất cả mọi ngưởi đều là con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.-«Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa sống yêu thương, tha thứ với mọi người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.-«Nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư?»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người sống yêu thương và thứ tha với những người xung quanh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả mọi người xung quanh chúng con biết nỗ lực sống trọn lành thánh thiện.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con một Vị Thày Vĩ Đại là chính Chúa Giê-su Con Cha. Ngài đã dậy chứng con Giới Răn Yêu Thương và đã sống yêu thương tha thứ với những kẻ ghét và giết Ngài.

Chúng con xin Cha giúp chúng con hiều và sống Luật Yêu Thương Kẻ Thù mà chúng con đã nhận được từ Con Cha. 

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Sài Gòn ngày 21 tháng 02 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội     


 

--
Xin mời quý cursillista vào thăm, tham gia và góp ý cho website: www.cursillosaigon.org
 
De Colores!
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "CursillistaSaigon2011".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến cursillistasaigon2011+This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/cursillistasaigon2011/579253401.4420336.1582252084990%40mail.yahoo.com.
 
 
 
 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

 

CHÚA NHẬT VI THƯƠNG NIÊN NĂM A (16/02/2020)

 

LUẬT CŨ LUẬT MỚI - THÀY XƯA THẦY NAY

"Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái,

thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.”

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Để thuyết phục được những người Do-thái cứng lòng và nhất là các Pha-ri-sêu am tường Thánh Kinh Cựu Ước,  Đức Giê-su phải chứng tỏ được rằng Ngài giảng dậy có uy quyền hơn ông Mô-sê và giáo huần của Ngài vượt trội luật lệ của Cụu Ước. Hiều được hậu cảnh ấy của Thánh Kinh, chúng ta sẽ dể dàng hiếu tại sao Đức Giê-su so sánh Ngài với tiền nhân, lời giảng dậy của Ngài với luật lệ của Mô-sê như trong bài Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên năm A này.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,17-37:  Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật các ngươi biết: Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng.

"Các con đã nghe nói với người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

"Cũng có lời dạy rằng: 'Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình.

"Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: 'Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa'. Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,17-37:  

3.1 Đức Giê-su so sánh mình với tiền nhân và nhấn mạnh Ngài uy quyền hơn họ:

 

Người  xưa hay Thày xưa

Đức Giê-su là Thày mới

(thày của ngày nay)

Các con đã nghe dạy người xưa xưa rằng (Mt 5,21)

Còn Ta, Ta bảo các con (Mt 5,22)

Các con đã nghe nói với người xưa rằng  (Mt 5,27)

Còn Ta, Ta bảo các con (Mt 5,28)

Cũng có lời dạy rằng (Mt 5,31)

Còn Ta, Ta bảo các con (Mt 5,32)

Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng (Mt 5,33)

Còn Ta, Ta bảo các con (Mt 5,34)

 

3.2 Đức Giê-su so sánh lời giảng dậy của ngài với luật lệ của Mô-sê và nhấn mạnh giáo hứan của Ngài vượt trội luật Mô-sê.  

 

Luật cũ (Cựu Ước)

Luật Mới &Tân Ước)

'Không được giết người.

Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'.

 

Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị vạ lửa  địa ngục. (Mt 5,22-26),

Chớ ngoại tình

Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. (Mt 5,28-30)

Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị

Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình.  (Mt 5,32)

Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa.

Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. (Mt 5,34-37).

 

3.3 Sự trổi vượt: 

a) Đức Giê-su là Thày mới không phá bỏ luật cũ mà kiện toàn luật ấy

b) Đức Giê-su kiện toàn luật cũ khi làm cho nó có sự sống (có hồn) và đi sâu vào tâm linh con người.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,17-37:

4.1 Các Kigtô hữu nhận Đức Giê-su làm Thầy: Cha ôn ta có câu: ”Không Thầy đố mày làm nên” để nói lên vai trò quan trọng hay ”không thể thiếu” của người Thầy trong bất cứ lãnh vục nào của cuộc sống. Trong lãnh vực tâm linh thì vai trò của người Thầy càng quan trọng và thiết yếu hơn. Chính Chúa Giê-su  cũng đả khẳng định: ”Không có Thầy anh em không làm được gì (ra trò)” Vậy việc đầu tiên các K-tô phải làm là nhận Chúa Giê-su làm Thầy, làm Sư Phụ của mình. Và phải học với Thầy như một trò ngoan, như một môn đệ chân chính. Muốn học cùng Thầy Giê-su thì việc đọc và học Thánh Kinh là rất quan trọng vì ”Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô.”

4.2 Chúng ta sống theo luật mới của Thầy Giê-su: Đã là trò, là môn đệ của Chúa Giê-su rồi thì các Ki-tô hữu phải sống theo Luật Mới mà Thầy Giê-su đã dậy cho chúng ta, nhất là Luật Yêu Thuơng và Thứ Tha là Luật riêng của Thầy.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,17-37:

KHAI MỞ:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho chúng con một Vị Thầy Mới với Luật Mới để chúng con học theo và thực hành. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.-«Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị vạ lửa địa ngục»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trong thế giới này biệt tôn trọng và yêu thương tha nhân vì tất cả mọi ngưởi đều là con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.-«Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa sống  trong sạch trong tâm hồn và thân xác của mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.-«Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình” Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người sống trung tín suốt đời với vợ/chồng mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người sống thật thà và trung thực với nhau.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con một vị Thày Mới là Chúa Giê-su Con Cha và một Luật Mới là Luật Yêu Thương của Người.

Chúng con xin Cha giúp chúng con ngày một hiều biết nhiều hơn về vị Thầy Mới của chúng con và ngày một sống theo Luật Mới mà Người đã dậy chúng con.  

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

 

Sài Gòn ngày 14 tháng 02 năm 2020
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội   


 

--
Xin mời quý cursillista vào thăm, tham gia và góp ý cho website: www.cursillosaigon.org
 
De Colores!
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "CursillistaSaigon2011".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến cursillistasaigon2011+This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/cursillistasaigon2011/1206274725.1972434.1581641061706%40mail.yahoo.com.
 
 
 
 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A (09/02/2020)

PHÚC ÂM HÓA HAY BIẾN ĐỔI CON NGƯỜI & XÃ HỘI

[Is 58, 7-10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16]  

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Hằng ngày trên mặt báo hay trên màn hình ti-vi chúng ta được thấy không biết bao nhiêu cảnh xấu xa, độc ác của những con người bất lương: trộm cướp, chém giết, buôn bán thực phẩm bẩn, tham những hối lộ và lãng phí của công, lừa gạt….

Trước những cảnh tồi tệ ấy người lương thiện buột miệng hỏi: “Các cơ quan chức năng ở đâu?”  Nhưng các tín đồ các tôn giáo phải hỏi thêm: “Người có đạo ở đâu?”

Riêng người Công giáo không thể không nhớ lại lời giảng dậy của Chúa Giê-su: trong Phúc Âm: Anh/Chị Em là “Muối cho Đời”; Anh/Chị Em là “Men trong Bột”; Anh/Chị Em là “Ánh Sáng cho Trần Gian”. Có nghĩa là các Ki-tô hữu có trách nhiệm biến đổi hay Phúc âm hóa con người và xã hội để làm cho con người và xã hội tốt lành, đẹp đẽ và thánh thiện hơn.

Ước gì ai nấy trong chúng ta ý thức được sứ mạng cao cả của mình và tìm ra các biện pháp thích hợp để trở thành muối, men và ánh sáng cho xã hội và trần gian.  

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Is 58,7-10): "Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông" Này đây Chúa phán: "Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ phán: 'Này Ta đây'. Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm doạ, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách, và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày".

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (1 Cr 2,1-5): "Tôi đã công bố cho anh em bằng chứng của Chúa Kitô chịu đóng đinh" Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan; tôi đến công bố bằng chứng của Thiên Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì khác giữa anh em, ngoài Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh. Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã đến với anh em; lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào những lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự giãi bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 5,13-16): "Các con là sự Sáng thế gian" Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

"Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

- là Đấng đã đặc biệt quan tâm đến những người nghèo hèn trong xã hội Ít-ra-en của thời ngôn sứ I-sai-a mà kêu gọi họ thực thi bác ái cách cụ thể đối với những người đói nghèo, không áo che thân, không nơi cư ngụ, bị tù đầy và sỉ nhục.

- là Chúa Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng đã bị đóng đinh thập giá mà Thánh Phao-lô đã rao giảng cho các Ki-tô hữu Cô-rin-tô. Chính Người đã giao cho các môn đệ sứ mạng làm muối cho đời và làm ánh sáng cho trần gian

 - là Chúa Thánh Thần, Đấng mà Thánh Phao-lô đã vâng theo và cậy dựa trong đời sống cá nhân cũng như trong mục vụ giảng dậy và là Đấng đồng hành, hướng dẫn, thúc đẩy mỗi Ki-tô hữu làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô.

 

3.2 Sứ điệp hay Giáo Huấn của Lời Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Sứ điệp hay Giáo huấn của Lời Chúa hôm nay là các môn đệ Chúa Giê-su Ki-tô phải làm muối cho đời và làm ánh sáng cho trần gian, tức là phải làm cho con người nên tốt hơn và làm cho xã hội nên giầu có thịnh vượng hơn, tự do dân chủ hơn, công bình yêu thương hơn, văn minh đạo đức hơn. 

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Chúa Cha yêu thương những người nghèo hèn khốn khó và bị áp bức bóc lột trong mọi xã hội loài người.

Sống với Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã giao sứ mạng cho các Ki-tô hữu là làm muối cho đời, làm ánh sáng cho trần gian.   

Sống với Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiện diện và hành động nơi các Ki-tô hữu, để giúp họ ý thức và chu toàn sứ mạng mà Chúa Giê-su giao phó.

 

4.2 Thực thi Ý Chúa hay Giáo Huấn của Chúa:

Bên cạnh những cái tốt không ai chối cãi thì xã hội Việt Nam hiện nay còn đầy dẫy những điều xấu xa gớm ghiếc, như

* nạn nghèo đói, dốt nát của nhiều người từ nông thôn đến thành thị,

* quyền tự do dân chủ (tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lập hội) bị hạn chế,

* nạn tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, lừa đảo, phá thai, buôn bán phụ nữ và trẻ em v.v... còn tràn lan.

Sứ mạng của các Ki-tô hữu là thay đổi lòng người và lành mạnh hóa thực trạng và các cơ chế xã hội ấy, bằng lời nói, chữ viết và nhất là hành động, nếu cần bằng cả mạng sống.

Quả là một sứ mạng vô cùng khó khăn.

Nhưng khó khăn không có nghĩa là chúng ta được miễn trừ không phải chu toàn. Càng khó khăn thì chúng ta càng phải cậy vào Chúa và hợp tác  với nhau và với tất cả những người thành tâm thiện chí trong mọi tầng lớp xã hội.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 “Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì…. ” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các quốc gia trên thế giới, nhất là cho dân tôc Việt Nam yêu dấu của chúng ta, biết tôn trọng công lý và sống yêu thương san sẻ.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 “Ngươi hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy không chỉ là những người giảng dậy yêu thương bác ái mà còn là những người sống chan chứa tình thương với mọi người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu thuộc giáo xứ chúng ta để mọi người không chỉ ý thức sâu sắc về sứ mạng làm muối cho đời mà còn biết dùng những phương thế thích hợp mà làm cho đời mình thêm mặn.  

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5. “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu sống và làm việc trong các công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, công nông lâm trường... để họ biết làm chứng cho Thiên Chúa và Tin Mừng của Chúa Ki-tô bằng nếp sống yêu thương bác ái trong các môi trường ấy.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sài Gòn ngày 03/02/2020     
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com