Sinh hoạt TLĐ

TLD01Trong cuốn Tư Tưởng Căn Bản của Phong Trào Cursillo, khi đề cập đến hiệu năng điều hành và phương pháp áp dụng sách lược để đạt mục tiêu, Phong trào Cursillo xác định có hai cơ cấu điều hành tại mỗi giáo phận: đó là Trường Lãnh Đạo và Ban Điều Hành.


Page 2 of 2

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com