PHONG TRÀO

Decolores01Palanca thật cần thiết cho những sinh hoạt Cursillo. Chỉ còn 1 ngày nữa K3N của Phong trào Cursillo Sài Gòn cho nam và nữ sẽ lần lượt khai khoá ,


Palanca01Trong việc hoán cải và canh tân của người Kitô hữu cũng như việc truyền giáo của các nhóm, trước hết và trên hết, điều cần thiết là tất cả nỗ lực của con người phải được xây dựng dựa trên ân sủng của Thiên Chúa mà họ phải tìm kiếm với lòng nhiệt thành tuyệt đối tin tưởng, liên lỉ và khiêm tốn.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com